NIK sprawdził jak Związek Gmin Fortecznych wykorzystał fundusze unijne

4 kwietnia 2018

Wsparcie z funduszy europejskich pozwoliło poprawić ofertę turystyczną Małopolski, Podkarpacia i Śląska. Teraz Najwyższa Izba Kontroli sprawdza czy środki te zostały wykorzystane zgodnie z projektami. Kontroli poddano m.in. projekt dotyczący Twierdzy Przemyśl realizowany przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę projektu „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” realizowanego przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. NIK oceniła, że projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 – z którego otrzymał dofinansowanie – i przyczynił się do rozwoju turystyki województwa podkarpackiego. Wystąpiły jednak też błędy związane m.in. z wykorzystaniem efektów projektu.

Inwestycje objęły 24 obiekty.
Zrealizowane w ramach Projektu prace rewitalizacyjne obiektów fortecznych, sieci komunikacyjnej i przedpola dawnej Twierdzy Przemyśl oraz poddane renowacji obiekty zabytkowe, poszerzyły ofertę turystyczną regionu i przyczyniły się do ochrony dziedzictwa kulturowego. Na zwiększenie oferty turystycznej szczególnie wpłynęła część Projektu, dotycząca udostępnienia dawnej Twierdzy Przemyśl. Projekt miał rzeczywisty wpływ na spójną ofertę turystyczną województwa podkarpackiego i przyczynił się do rozwoju ruchu turystycznego. Jego rezultaty były trwałe, użyteczne i w większości wykorzystywane przez turystów. Zapewniono także promocję efektów Projektu, wykorzystując w tym zakresie m. in. współpracę z punktami informacji turystycznej. – czytamy w raporcie kontroli.

Kontrola wykazała jednak, że w wyniku realizacji projektu nie osiągnięto w pełnym zakresie wskaźnika w zakresie utworzenia nowych miejsc pracy, co miało negatywny wpływ na rozwój turystyki. Niezadowalający był również stan zachowania części dróg fortecznych, które mimo wykonywanych napraw, były niszczone przez wzmożony ruch ciężkich pojazdów. Jedną z przyczyn takiego stanu było nieuwzględnienie przy projektowaniu dróg ruchu lokalnego, jaki na nich występuje. Wśród nieprawidłowości znalazły się także bariery infrastrukturalne w postaci braku odpowiedniej informacji turystycznej i oznakowań. Stwierdzono również, że nie wszystkie zrealizowane w ramach projektu inwestycje były dostosowane do potrzeb turystów i nie w pełnym zakresie służyły rozwojowi turystyki. Dla części obiektów nie ustalono i nie przekazano, w formie odpowiedniej informacji turystycznej, zasad ich udostępniania.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli należy zintensyfikować działania mające na celu większe wykorzystanie potencjału projektu, co mogłoby nastąpić m. in. poprzez odpowiednią promocję i współpracę w szczególności z Gminami: Krzywcza, Krasiczyn i Bircza.

Szersze wykorzystanie efektów projektu powinno pozwolić również na zwiększenie ich oddziaływania na rozwój turystyki i ożywienie gospodarcze. Oddziaływanie to obecnie jest jeszcze ograniczone, co potwierdzają dane GUS, z których wynika m. in., że liczba obiektów noclegowych i miejsc noclegowych w Przemyślu (jednym z największych beneficjentów Projektu) uległa zmniejszeniu. – informuje NIK.

Wartość Projektu wynosiła 23.535.447,61 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 20.761.471,39 zł i kwota dofinansowania środkami EFRR 10.380.735,69 zł (50% wydatków kwalifikowalnych). Projekt był realizowany w okresie od 17 maja 2011 r. do 31 października 2015 r.

Anna Fortuna