Redakcja:
ul. Franciszkanska 33
37-700 Przemyśl
email: redakcja@portalprzemyski.pl

Wydawca: 

Redaktor naczelny: Błażej Wilk

Reklama i ogłoszenia: email: redakcja@portalprzemyski.pl

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.