Współpraca PWSW z miastem szansą na obustronny rozwój

28 stycznia 2018

Gmina Miejska Przemyśl zawarł porozumienie z Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską. Ma ona na celu zbliżenie środowiska samorządowego oraz uczelnianego, poprzez wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i potencjałów.

Zawarte podczas czwartkowej sesji RM porozumienie ma zbudować relacje, które przełożą się na podniesienie atrakcyjności naszego miasta, jako kluczowego dla regionu ośrodka edukacyjnego. Rozwijanie potencjału naukowo dydaktycznego uczelni, przełoży się bezpośrednio na rozwój miasta.

Mam nadzieję, że współpraca przybierze teraz formalną formę. Potencjał, który tkwi w tej uczelni jest do końca nie wykorzystany. Uczelnia stanowi instrument, przez który będzie mogło się rozwijać nasze miasto. PWSW m.in. daje możliwość zatrzymania młodych ludzi w Przemyślu – powiedział podczas sesji RM dr P.Trefler, rektor PWSW.

Porozumienie określa zasady i formy stałej współpracy. Jest to m.in. wypracowanie koncepcji współdziałania Wydziału Edukacji UM i uczelni, dotyczącej promocji oferty edukacyjnej uczelni w szkołach podległych miastu, dostosowanie oferty edukacyjnej przemyskich szkół średnich do aktualnie istniejących i planowanych kierunków kształcenia prowadzonych przez uczelnię, wspieranie przez miasto organizowanych przez uczelnię wydarzeń edukacyjnych i popularno-naukowych adresowanych do uczniów i mieszkańców, rozwijanie współpracy w zakresie zapewnienia studentom PWSW możliwości odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych w jednostkach organizacyjnych i spółkach miejskich podległych UM, realizację przez uczelnię inżynierskich i licencjackich prac dyplomowych zamawianych przez UM, zgodnie z jego potrzebami i zainteresowaniami w celu ich praktycznego wykorzystania.

Anna Fortuna