Warto wiedzieć. Świadczenie pielęgnacyjne w praktyce

19 czerwca 2019

Prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Przemyślu, stanowi ważną formę wsparcia i pomocy dla osób, które potrzebują pomocy prawnej, a nie są w stanie ponieść kosztów płatnej porady prawnej. To jednocześnie cenne źródło informacji dotyczących ważnych społecznie problemów. Jednym z nich jest świadczenie pielęgnacyjne jako forma zabezpieczenia społecznego. W tym temacie pojawia się wiele pytań i wątpliwości, które wyjaśniamy w poniższym artykule.

Często spotykanym przykładem jest sytuacja, w której choroba bliskiej osoby i konieczność stałej opieki uniemożliwia kontynuację pracy zawodowej. Rodzi się pytanie – co w takiej sytuacji? Czy osoba sprawująca opiekę może pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1583 zł przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej formy zarobkowania osobom najbliższym, w tym przypadku matce, ojcu, faktycznemu opiekunowi, osobie będącej rodziną zastępczą, a także innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności) jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczeniem o niepełnosprawności włącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, edukacji.

Zaznaczyć należy, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej stałej opieki powstała nie później niż do dnia ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole czy uczelni wyższej. Nie może to być jednak później niż do ukończenia 25 roku życia.

W życiu codziennym mogą pojawiać się wątpliwości co do faktycznego celu świadczenia pielęgnacyjnego, jak również kręgu podmiotów do niego uprawnionych. Dlatego należy podkreślić, że celem świadczenia pielęgnacyjnego jest częściowe wyrównanie strat materialnych i przysługuje ono w przypadku konieczności rezygnacji z zatrudnienia, a także braku możliwości jego podjęcia w związku ze sprawowaną opieką nad osobą niepełnosprawną. Co do zasady podmiotami uprawnionymi mogą być tylko osoby wskazane we wcześniejszej części artykułu.

Sytuacja nie jest już na tyle jasna w przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne występuje powinowaty lub osoba spokrewniona w linii bocznej z osobą wymagającą stałej opieki. W takim przypadku osoby z tej grupy nie mogą otrzymać świadczenia pielęgnacyjnego.

Gdzie można złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w Przemyślu?

Więcej informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Leszczyńskiego 3, tel.: (16) 675 21 61 lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, przy Placu Dominikańskim 3, tel.: (16) 675 00 11.

Najbliższy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie: www.pomocprawna.sc.org.pl. Harmonogram pracy punktów zlokalizowanych na terenie Miasta Przemyśla dostępny jest także na stronie www.przemysl.pl. Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: 16 678 62 29 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30

Projekt finansowany z budżetu Państwa, realizowany przez Miasto Przemyśl.

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Przemyślu:

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Leszczyńskiego 3 w Przemyślu, poniedziałek (poradnictwo obywatelskie) w godz. 8.00-12.00, od wtorku do piątku (pomoc prawna) w godz. 8.00-12.00;

II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

2. Miejski Dom Pomocy Społecznej, przy ul. Św. Brata Alberta 3 w Przemyślu, poniedziałek-wtorek w godz.: 10.00-14.00, środa-piątek: 15.00-19.00.

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Artykuł sponsorowany