Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu pomaga dzieciom niepełnosprawnym

22 października 2014

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu realizuje program pomocy dzieciom niepełnosprawnym pod hasłem „Mogę więcej, tylko daj mi szansę”- zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z uszkodzeniami słuchu, mowy, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną finansowany przez Województwo Podkarpackie, dzięki dotacji otrzymanej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania i usprawniania zaburzonych funkcji psychofizycznych i społecznych dziecka oraz nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, rówieśników, szkolnym i otoczenia zewnętrznego a także nabywanie niezbędnych umiejętności do pełnienia różnych ról w społeczeństwie.

Program jest realizowany w Przemyślu w gabinecie Pedagogicznym PROGRES, który ukierunkowany jest na pracę z dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach. Ogólnie program obejmuj 836 godzin zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi.

Ponadto cały czas TPD w Przemyślu prowadzi zbiórkę do puszek stacjonarnych rozmieszczonych w różnych punktach handlowych na terenie powiatów przemyskiego, przeworskiego, jarosławskiego i miasta Przemyśla. Środki ze zbiórki zostaną przeznaczone na:

Indywidualna pomoc dzieciom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, z rodzin zastępczych, biednym, podopiecznych świetlic TPD w tym:

– Zakup leków.

– Opłacenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym lub kolonii wypoczynkowej.

– Zakup podręczników.

– Zakup odzieży.

– Zakup żywności.

– Opłacenie zajęć rehabilitacyjnych.

– Dojazdy do szkół, ośrodków i na rehabilitację.

– Organizacja imprez, spotkań mikołajkowych, andrzejkowych,

– Przygotowanie paczek,

– Organizacja wycieczek.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zachęca wszystkich do wsparcia ich akcji, całość zebranych środków zostanie wykorzystana na pomoc dzieciom z Podkarpacia – mówi Grzegorz Piestrak Prezes TPD na Podkarpaciu.

Zapraszają również rodziców dzieci niepełnosprawnych i wszystkie osoby, które chcą pracować na rzecz dzieci niepełnosprawnych do zrzeszania się w Specjalistycznych Kołach TPD, które dają możliwość wsparcia niepełnosprawnego dziecka jak i prowadzenia legalnie działalności charytatywnej. Koło umożliwia prowadzenie działalności na rzecz dzieci bez rozbudowanej dokumentacji  rachunkowo – merytorycznej i innych obowiązków względem urzędów i instytucji. Cała obsługa formalno – prawna jest prowadzona przez Oddział Okręgowy TPD.