Przewodniczący przemyskich struktur PO żąda odwołania Lucyny Podhalicz ze stanowiska przewodniczącej Rady Miasta

5 marca 2016

Przewodniczący przemyskiego klubu Platformy Obywatelskiej, Wojciech Błachowicz wystosował protest przeciw przewodniczącej Rady Miejskiej oraz złożył skargę na samą Radę do wojewody podkarpackiego. Działanie to spowodowane zostało sposobem zwołania czwartkowej sesji nadzwyczajnej.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 25 lutego, radni mieli głosować nad wnioskiem wojewody dotyczącym usunięcia Grażyny Stojak ze stanowiska Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków. Do głosowania jednak nie doszło, po tym jak część radnych na znak protestu opuściła salę, co z kolei spowodowało brak kworum i w rezultacie przerwanie sesji. Zgodnie z ówczesną zapowiedzią przewodniczącej RM w Przemyślu, Lucyny Podhalicz obrady miały być kontynuowane 21 marca.

Tymczasem w miniony poniedziałek 8 radnych PiS i Porozumienia dla Przemyśla złożyło wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej z jednym punktem, dotyczącym zgody na odwołanie Grażyny Stojak. Dzień później urzędnik miejski w towarzystwie strażników miejskich, radiowozem SM jeździł po Przemyślu szukając kilku radnych by wręczyć im zaproszenia na czwartkową sesję nadzwyczajną.

Czworo radnych złożyło oświadczenia, że będą mieli utrudniony dostęp do telefonu i internetu dlatego też poprosili o dostarczanie im wszelkich informacji, zwłaszcza tych dotyczących zwoływanych sesji osobiście z potwierdzeniem odbioru – mówiła podczas czwartkowych obrad przewodnicząca RM Lucyna Podhalicz – Takie próby do czwórki radnych zostały podjęte, skutecznie.

Innego zdania jest przewodniczący przemyskiego klubu Platformy Obywatelskiej, Wojciech Błachowicz, który 4 marca wystosował protest przeciw przewodniczącej RM, Lucynie Podhalicz oraz złożył skargę na sama Radę Miejską do wojewody podkarpackiego. Protest dotyczy sposobu oraz trybu zwołania czwartkowej sesji. Sposób i tempo w jaki Pani to uczyniła, a przede wszystkim służalcza nadgorliwość w wypełnianiu partyjnych poleceń, dyskwalifikuje Panią jako Przewodniczącą wszystkich radnych Rady Miejskiej – czytamy w proteście W.Błachowicza – Bezprecedensowe jest też ignorowanie zasad i dobrych zwyczajów naszej Rady, a nade wszystko łamanie przez Panią prawa poprzez zwołanie i prowadzenie posiedzenia Rady bez skutecznego powiadomienia wszystkich radnych Rady Miejskiej. Radny PO zapowiedział również złożenie wniosku o usunięcie Lucyny Podhalicz ze stanowiska przewodniczącej RM.

Dodatkowo w skardze do wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, radny Błachowicz zaznacza, że w porządku obrad przewidziano jedynie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Przemyślu Grażyną Stojak. Według doniesień prasy przedstawiony projekt uchwały został przegłosowany. Zwołując sesję Przewodnicząca RM w Przemyślu nie powiadomiła wszystkich radnych w tym także i mnie. W związku z zaistniałą sytuacją radny Błachowicz wnosi o podjęcie działań nadzorczych oraz o wstrzymanie wykonania przegłosowanej uchwały do czasu wyjaśnienia sprawy.

Anna Fortuna