Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie zatrudni 100 funkcjonariuszy

2 stycznia 2018

Ruszyła największa w ostatnich latach rekrutacja do Służby Celno- Skarbowej w woj. podkarpackim. Na kandydatów do służby czeka aż 100 etatów.

Osoby, które pozytywnie zakończą kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego, będą pełnić służbę w granicznych drogowych oddziałach celnych w Medyce, Korczowej i Budomierzu oraz Oddziale Celnym Kolejowym Przemyśl- Medyka,  funkcjonujących w strukturze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

Wymagania jaki musi spełnić kandydat na funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej to: polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie, nieposzlakowana opinia, niekaralność, dobry stan zdrowia. Dodatkowo funkcjonariuszem może być osoba, która korzysta z pełni praw publicznych i nie pełniła służby zawodowej, ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa. Od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972r. wymagane jest złożenie oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

Nabór przeprowadzony zostanie etapami. Obejmie weryfikację formalną złożonych dokumentów, test wiedzy (40 pytań z organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym Służby Celno-Skarbowej, członkostwa RP w UE, aktualnych zagadnień społeczno- gospodarczych), test sprawności fizycznej i test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której dokonywana jest ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby. Ocenie podlegają: gotowość do uczenia się, orientacja na klienta i osiąganie celów organizacji, odpowiedzialność, etyka zawodowa i gotowość do zmian.

Prowadzony nabór na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej to szansa na pracę w nowoczesnej, umundurowanej formacji jaką jest Służba Celno-Skarbowa funkcjonująca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. O emeryturę „mundurową” może ubiegać się funkcjonariusz, który ukończył 55 lat, 15 lat służby, w tym co najmniej 5 lat:  przy wykonywaniu zadań tzw. policyjnych, w ustawie o Służbie Celnej lub co najmniej 5 lat służby w Służbie Celno –Skarbowej.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się  w  Biuletynie Informacji Publicznej IAS w Rzeszowie

Od początku 2018r. podkarpacką granicę zaczną zasilać także dodatkowi funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. To osoby pracujące do tej pory w strukturach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie na stanowiskach cywilnych (będące wcześniej funkcjonariuszami Służby Celnej),  które w ramach procedur wewnętrznych i prowadzonej ewaluacji w obszarze kadrowym, pozytywnie zakończyły prowadzone postępowanie.
W ramach działań ewaluacyjnych i podnoszących jakość działania Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, na przestrzeni 2018 roku planowane są także nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej w  Urzędach Skarbowych woj. podkarpackiego.