Czy polską armię opuści 35 tys. żołnierzy ? Poseł Piotr Tomański złożył w tej sprawie interpelację

18 marca 2015

Zgodnie z obowiązującymi przepisami żołnierze kontraktowi mogą służyć w korpusie szeregowym najwyżej 12 lat. Czy w ciągu kilku najbliższych lat wojsko polskie opuści 35 tys. żołnierzy ? Interpelacje dotyczące problemów żołnierzy kontraktowych do Ministra Obrony Narodowej złożył poseł Piotr Tomański.

Żołnierze kontraktowi, którzy po 12 latach służby w korpusie szeregowym nie awansują muszą opuścić armię. Większość z nich, to żołnierze w pełni sprawni fizycznie, doświadczeni, dobrze wyszkoleni, w których armia przez lata inwestowała. Dlatego poseł Piotr Tomański postanowił w tej sprawie złożyć interpelacje do Ministra Ochrony Narodowej. Główne zapytania polityka PO dotyczyły kwestii, czy to prawda, że w latach 2016-2022 wojsko będzie musiało opuścić ok. 35 tys. żołnierzy, czyli prawie 1/3 wszystkich służących i w jaki sposób zostanie zapełniona ta luka kadrowa ? Czy zwalnianie do cywila wyszkolonych żołnierzy, a na ich miejsce przyjmowanie niedoświadczonych kandydatów nie będzie stratą dla armii i dużym obciążeniem finansowym ?

Na zapytania P.Tomańskiego odpowiedział Maciej Jankowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Szeregowi zawodowi od kilku lat stanowią najliczniejszy korpus kadry w Siłach Zbrojnych RP i ich służba nie może przekroczyć 12 lat. Zasady pełnienia służby kontraktowej były i są podyktowane czynnikami merytorycznymi, dobrem Sił Zbrojnych RP oraz oceną przydatności dla bezpieczeństwa państwa. W służbie kontraktowej mają być utrzymywani przede wszystkim młodzi żołnierze o najwyższej sprawności fizycznej i zdolności wykonywania zadań operacyjnych, co zapobiegnie starzeniu się korpusu. Wśród czynników merytorycznych znajduje się również zachęcanie żołnierzy kontraktowych do podwyższania kwalifikacji i przechodzenia do służby stałej w korpusie podoficerów.

W latach 2016-2022 służbę zakończy nie 35 tys. szeregowych zawodowych, a ok 25 tys. Nie oznacza to jednak, że wszyscy będą musieli opuścić szeregi, gdyż przeważająca liczba szeregowych zawodowych nie osiągnie wskazanej ustawowej granicy pełnienia zawodowej służby kontraktowej. Część z tych żołnierzy zostanie przeniesionych do wyższych korpusów kadry, a część złoży wypowiedzenie (w tym z uwagi na stan zdrowia). Liczba szeregowych posiadających 10 lat i więcej służby jest stosunkowo niewielka. W latach 2012-14 w szkołach podoficerskich przeszkolono 6 179 szeregowych zawodowych, z czego ok 77 % ukończyło naukę i zdało egzamin.Szeregowym zwalnianym z zawodowej służby nadawane są przydziały mobilizacyjne.

W latach 2010-2014 do służby w korpusie szeregowych zawodowych powołano 23 071 osób. Zmniejszająca się liczba powołań wynika ze zmniejszenia potrzeb Sił Zbrojnych RP. Zbliżone rozwiązania odnośnie długości służby w korpusie szeregowych zostały przyjęte w armiach sojuszniczych, np. W USA kontrakt ośmioletni, w Niemczech czteroletni, sześcioletni lub dwunastoletni, w Norwegii trzyletni, łącznie do dziewięciu lat.

Anna Fortuna

fot. Pixabay