W przemyskiej PWSW odbyło się forum dotyczące logistyki jako szansy rozwoju regionu przemyskiego

5 lipca 2017

W dniach 29 i 30 w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbywało się Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki „Logistyka przyszłością i szansą rozwoju regionu”.

Forum zostało zorganizowane przez Instytut Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu oraz Prezydenta Miasta Przemyśla. Konferencja miała zwrócić uwagę na uzasadnioną konieczność podjęcia zintegrowanych działań mających wzmocnić infrastrukturę logistyczną w aspekcie komodalności i międzynarodowego charakteru transportu, utworzenie oferty inwestycyjnej dla regionu, a także promocję działań inwestycyjnych w zakresie rozwoju transportu, logistyki i spedycji.

Moim celem jest intensyfikacja realizacji tzw. trzeciej misji uczelni obok kształcenia i działalności naukowo-badawczej jest to aktywne zaangażowanie instytucji akademickim w procesy rozwoju społecznego na różnym poziomie. Bardzo istotną kwestią jest rozwój mojego rodzinnego miasta, który jest hamowany przez niekorzystne zjawiska demograficzne i geopolityczne, przede wszystkim odpływ młodych, zdolnych i kreatywnych ludzi do większych ośrodków miejskich, a także problemy naszego strategicznego sąsiada coraz częściej blokują potencjał jaki tkwi w przygranicznym rejonie Przemyśla. Ważnym wyzwaniem jest także brak miejsc pracy, w tym także tych lepiej płatnych wymagających wyższych kwalifikacji co z kolei wynika z braku napływu większych inwestorów spoza miasta. Inwestorzy aby rozpocząć swoją działalność w nowym miejscu potrzebują infrastruktury i odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Dlatego musimy podjąć wspólne działania żeby zlikwidować wyżej wymienione bariery zawodowe. W tym celu potrzebne jest stworzenie odpowiedniego klimatu do tego aby zostawać w Przemyślu i jednocześnie przyciągać inwestorów. Uczelnia zwłaszcza taka jak PWSW, państwowa uczelnia zawodowa przy współpracy z władzami samorządowymi, przedsiębiorcami powinna dostarczać wykwalifikowanych pracowników m.in. na lokalny rynek pracy. Stąd jesteśmy otwarci na współpracę z naszym otoczeniem społeczno – gospodarczym, które może nam wskazać swoje realne potrzeby. – powiedział rektor PWSW dr Paweł Trefler.

Tematyka konferencji obejmowała: transport i logistykę lotniczą, bezpieczeństwo transportu w województwie podkarpackim, promocję Województwa Podkarpackiego w aspekcie wykorzystania istniejącego potencjału infrastruktury transportowej, komodalność transportu w aspekcie Szlaku Jedwabnego, możliwości rozwoju infrastruktury logistycznej w kontekście rozwoju przemysłu, innowacyjne technologie w transporcie, rozwój logistyki miejskiej, higienę w transporcie żywności w świetle przepisów prawa, rolę funduszy UE w rozwoju regionalnym, oraz samorząd lokalny jako podmiot wspierający sektor TSL.

Spotykamy się aby dyskutować o transporcie i logistyce – sektorze, który daje 8-10 % w produkcie krajowym brutto. To bardzo ważny sektor dla rozwoju zarówno w skali międzynarodowej jak i lokalnej. Przemyśl ma bardzo ciekawe i korzystne położenie jeśli chodzi o korytarz transportowy. To tu na końcu Unii Europejskiej, stykają się dwie trasy, jedna drogowa, druga kolejowa. Tylko relacje społeczne, kontakty samorządowców, wymiana młodzieży, a również relacje na płaszczyźnie gospodarczej mogą i powinny budować pozytywne relacje pomiędzy Polską a Ukrainą. Szczególnie na te dwa aspekty społeczne i gospodarcze powinniśmy zwracać uwagę szczególnie tu w Przemyślu. Ta konferencja powinna zaowocować przyjęciem deklaracji zmierzającej do utworzenia ośrodka transportu i logistyki w Przemyślu czy na ziemi przemyskiej.– powiedział zastępca prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak.

Forum adresowane było przede wszystkim do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, dyplomatów, reprezentantów przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

Do udziału w nim zaproszono m.in. przedstawicieli rządu i samorządu lokalnego.
Polski rząd w połowie tego roku przyjął strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Strategię, w której odchodzimy od modelu, który skupiał się w ostatnich latach na wsparciu większych ośrodków miejskich przechodzimy w kierunku zrównoważonego rozwoju rozumianego pod względem społecznym, gospodarczym, ale także i terytorialnym. Aby te wszystkie szanse wyrównywać potrzebna jest także odpowiednia infrastruktura drogowa. Takie działania są podejmowane zarówno przez polski rząd jak i władze województwa podkarpackiego. Mówiąc o poziomie krajowym ważną inwestycją dla rejonu polski wschodniej będzie inwestycja Via Carpatia, międzynarodowy szlak przechodzący przez nadregion Polski wschodniej znacznie wzmocni atrakcyjność inwestycyjną całego regionu. Warto podkreślić rolę jaką może odegrać wschodnia magistrala kolejowa. Będzie to połączenie wszystkich miast wojewódzkich w Polsce wschodniej oraz stworzenie dalszych możliwości komunikacyjnych. Co w konsekwencji spowoduje ożywienie gospodarcze, w tym również województwa podkarpackiego. Warto również wykorzystać szansę na rozbudowanie terminali przeładunkowych.– powiedział Adam Hamryszczak podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Wymienił on również inne możliwości z jakich mogą korzystać samorządy, a wśród nich pakiet dla średnich miast i fundusz inwestycji samorządowych.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli są marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

Anna Fortuna