Ujemny przyrost naturalny, wzrost liczby rodzin zastępczych – dane GUS o Przemyślu

28 lipca 2016

Największa umieralność, najwięcej zarejestrowanych rodzin zastępczych, a także wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania, to dane o Przemyślu za pierwszy kwartał tego roku. Komunikat pochodzi z badań Głównego Urzędu Statystycznego.

Według danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 r. w większości powiatów województwa podkarpackiego odnotowano ujemny przyrost naturalny. Najniższy wynoszący -3,7 był w Przemyślu, tu też najwyższy był wskaźnik umieralności.

W województwie podkarpackim przewiduje się, że nastąpią zmiany w strukturze ludności dotyczące miejsca zamieszkania. Wrośnie udział ludności wiejskiej, a zmaleje udział ludności miejskiej. Obniżeniu ulegnie liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, natomiast wzrośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym.

Najmniejszą liczbę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą odnotowano w powiecie przemyskim, jednak tym razem bezrobocie najmocniej dotknęło mieszkańców powiatu brzozowskiego.

Na koniec I kwartału 2016 r. w powiatach województwa podkarpackiego najwyższy odsetek wśród bezrobotnych stanowiły osoby o wykształceniu zasadniczym i zawodowym, najwyższy zaś te które ukończyły licea ogólnokształcące. Najwięcej osób pozostających bez zatrudnienia było w grupie wiekowej 25-34, najmniej liczną grupą była ta powyżej 54 roku życia.

Przemyśl to miasto, w którym najniższe są wydatki przypadające na jednego mieszkańca, ale także i najniższe dochody. Tu też najmniej osób korzysta z pomocy społecznej.

Według danych GUS najwięcej rodzin zastępczych zarejestrowano w Rzeszowie – 124 i w Przemyślu – 98. W naszym mieście też najwięcej dzieci trafiło do takich rodzin – 130.

Okres od stycznia do maja 2016 r. to wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania, w tym największy w Przemyślu. W stosunku do roku ubiegłego wzrósł on o 57,7 %. Nasze miasto jest również jednym z tych, w których wydano najwięcej pozwoleń na budowę.