Rozpoczynają się zmiany w Urzędzie Miasta. Będą redukcje etatów. Prezydent obniża swoją pensję

9 kwietnia 2015

Rozpoczynają się zmiany w Urzędzie Miasta w Przemyślu. Łączenie wydziałów, zmniejszenie ilości etatów, obniżenie pensji prezydenta, to reorganizacja magistratu jaka nastąpi w dwóch etapach.

Rozpoczynająca się reorganizacja w Urzędzie Miasta w Przemyślu jest efektem umowy koalicyjnej i zapowiadana była już na początku roku. Zostanie ona przeprowadzona w dwóch etapach, pierwszy rozpocznie się od 1 maja, a drugi od 1 czerwca.

Etap pierwszy, to przede wszystkim łączenie jednostek organizacyjnych magistratu, tj.: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z Wydziałem Spraw Obywatelskich, Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju z Wydziałem Inwestycji, Wydziału Księgowości i Egzekucji Podatków i Opłat z Wydziałem Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych, Wieloosobowe Stanowisko ds. Budżetu zostanie włączone do Wydziału Finansowo-Księgowego, Wydziału Kultury z Wydziałem Promocji i Turystyki oraz referatem Sportu Wydziału Edukacji i Sportu. W wyniku tych połączeń, z 28 jednostek pozostanie 25.

Zlikwidowane zostanie stanowisko Dyrektora Generalnego oraz Stanowisko Pełnomocnika ds.inspekcji i straży. Wieloosobowe dotąd stanowisko ds.zamówień publicznych przekształcone zostanie w Biuro Zamówień Publicznych. W strukturze Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych powstanie wieloosobowe stanowisko ds.Obsługi Inwestora, które utworzone zostanie po przeniesieniu zadań wraz z osobami je realizującymi z zakresu ewidencji działalności gospodarczej Likwidacji ulegną stanowiska kierowników referatów i oddziałów, z wyjątkiem stanowiska kierownika grodzkiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W jednostkach organizacyjnych urzędu, w których limit nie przekracza 15 etatów jedynym stanowiskiem kierowniczym będzie naczelnik wydziału.

Obecnie kierowniczych stanowisk urzędniczych jest 63, ich liczba ulegnie zmniejszeniu do 40.

Od 1 maja ulegnie zmiana liczby etatów z obecnych 313 do 295. Zmniejszenie zatrudnienia zostanie osiągnięte poprzez rozwiązanie umów z osobami, które ukończyły wiek emerytalny oraz niezatrudnianie nowych osób na ich miejsce. Nie będą przedłużane umowy terminowe. Pracownicy z jednostek organizacyjnych urzędu przekraczających limity etatów będą przenoszeni do tych, w których zatrudnienie w wyniku odejść spadnie poniżej ustalonego limitu.

W II etapie, rozpoczynającym się w dniu 1 czerwca przeniesione zostaną zadania do jednostek organizacyjnych miasta, które do wykonywania tego rodzaju zadań zostały powołane, tj.: Biura rozwoju Miasta Przemyśla – zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -część zadań z zakresu sportu, Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK – część zadań z zakresu kultury, Zarządu Dróg Miejskich – zadania z zakresy oświetlenia i część z zakresu dróg. W następstwie przeniesienia zadań z Wydziału Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków pozostałaby po tym wydziale mała jednostka, do której planuje się przyłączyć referat Ochrony Środowiska z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Drugi etap, to zmniejszenie liczby zatrudnionych z 295 do 285.

Wprowadzane zmiany mają wpłynąć na lepsze funkcjonowanie Urzędu, a także przyczynić się do oszczędności. Jeden etat kierowniczy, to koszt (wraz ze składkami) około 5-6 tys. zł miesięcznie, zlikwidowanie 20 etatów pozwoli rocznie zaoszczędzić około 1,5 mln zł. Dokładniejsze dane dotyczące finansów poddawane są obecnie wyliczeniom.

Prezydent Robert Choma zapowiedział, że skoro będą wprowadzane zmiany, to należy zacząć od siebie i dlatego też na najbliższej sesji przedstawi projekt o obniżenie swojego wynagrodzenia o 10 %, co wyniesie 1200 zł brutto.

Anna Fortuna