„Przemyślany Rozwój” – projekt MOPS dla osób biernych zawodowo

7 września 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu zaprasza osoby bierne zawodowo z terenu miasta do udziału w projekcie „PRZEMYŚLANY ROZWÓJ”.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia i potrwa do 30 września 2020 r. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 204 klientów/klientek MOPS zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Przemyśla korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do 30 września 2020 r.

Projektem zostanie objętych łącznie 204 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bierne zawodowe, które:
-korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, w tym są osobami z niepełnosprawnością i/lub korzystającymi z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
– są w wieku aktywności zawodowej,
-mieszkają na terenie miasta Przemyśla,
-uczniowie i studenci kontynuujący naukę w trybie dziennym.

TERMINY REKRUTACJI:
-I tura rekrutacji (od 01.08.2018 r. do 30.09.2018 r.) – rekrutacja 102 uczestników,
-II tura rekrutacji (od 02.01.2019 r. do 28.02.2019 r.) – rekrutacja 102 uczestników.

Wśród form wsparcia przewidzianych dla uczestników projektu biernych zawodowo przewidziano: coaching rozwoju osobistego, indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych, certyfikowane szkolenia zawodowe, 6-miesięczne, płatne staże zawodowe (dla 50 uczestników).

W ramach projektu MOPS oferuje również stacjonarne zajęcia rehabilitacyjne dla 50 osób z niepełnosprawnością, a także poczęstunek podczas szkoleń, opiekę nad osobą zależną oraz stypendium szkoleniowe w trakcie szkoleń zawodowych.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:
W Biurze Projektu „Przemyślany Rozwój”
ul. Leszczyńskiego 3 (parter)
37-700 Przemyśl
tel. 16 675 05 60 lub 16 675 05 61 wew. 12
e-mail: biuro-projektu@mops.przemysl.pl