Przemyśl występuje ze stowarzyszeń

29 grudnia 2018

Przemyśl wystąpił z dwóch stowarzyszeń. Wniosek w tej sprawie złożony przez prezydenta miasta poparli radni.

Prezydent Przemyśla złożył wniosek, aby miasto wystąpiło z dwóch stowarzyszeń: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Powodem tej decyzji jest brak korzyści dla miasta wynikających z przynależności do nich oraz koszty składek członkowskich jakie ponosiło.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich jest regionalną organizacją samorządową, której celem jest m.in. upowszechnianie idei samorządności lokalnej, umacnianie kulturalnych gospodarczych więzi mieszkańców regionu, a także promocja Małopolski w kraju i za granicą. Gmina Miejska Przemyśl ponosiła z tego tytułu roczne składki w wysokości 1 tys. zł. Decyzja prezydenta aby Przemyśl wystąpił z tego stowarzyszenia wiąże się z ograniczaniem wydatków miasta i prowadzoną polityką oszczędnościową.

Nasze miasto nie będzie także już członkiem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Samorząd Przemyśla przystąpił do niego w 2010 r. Głównym założeniem była możliwość tworzenia wspólnych projektów, które miałyby większą szansę na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. W trakcie tych 8 lat udało się zrealizować 4 projekty: Szlakiem dziedzictwa Kulturowego Przemyśl – Humenne, Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego, Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miast pogranicza Polski i Słowacji poprzez rozwój produktów turystycznych, Strategia Karpacka – Zrównoważony Rozwój Euroregionu Karpackiego. Ubieganie się o środki finansowe na realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez Euroregion Karpacki nie jest uzależnione od członkostwa w stowarzyszeniu. Przemyśl poza wymienionymi wyżej projektami nie uzyskał żadnych wymiernych korzyści, a dotychczasowe wpłaty należnych składek ze strony miasta kształtowały się na poziomie średnio ponad 30 tys. zł rocznie.

Przemyśl produktem turystycznym w Marce Karpackiej