Przemyśl będzie spłacał swoje zadłużenie do końca 2029 r.

30 grudnia 2018

Przemyscy radni przyjęli budżet na rok 2019 r. Planowana w nim nadwyżka zostanie w całości przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Zadłużenie miasta Przemyśla na koniec 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosi 152 737 782 zł. Według wieloletniej prognozy finansowej dług ten ma zostać w całości spłacony do końca 2029 r.

W budżecie miasta na rok 2019 zaplanowano dochody w wysokości 381 549 200 zł oraz wydatki w kwocie 364 604 962 zł. Planowana nadwyżka 16 944 238 zł w całości zostanie przeznaczona na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W nadchodzącym roku, miasto przeznaczy 231 600 zł na zadania w obrębie turystyki. Obejmą one informację turystyczną, funkcjonowanie Przemyskich Podziemi, organizację imprez turystycznych, odnawianie, wyznaczanie i renowację szlaków turystycznych. 228 400 zł to kwota jaka zostanie przeznaczona na promocję miasta, tj. m.in. na wydawnictwa i materiały promocyjne, promocję miasta w mediach, organizacje Festiwalu Rowerowego Bike Town Przemyśl. Dla działu administracji publicznej planuje się wydatki w wysokości 25 024 044 zł, w tym, m.in.: 17 570 582 zł na wynagrodzenia pracowników UM, 40 tys. zł – podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz 80 tys. zł – szkolenia pracowników. 128 500 zł tyle będzie Przemyśl kosztowały składki płacone z tytułu członkostwa miasta w stowarzyszeniach i związkach oraz działania związane ze współpracą z zagranicą, a w szczególności z miastami partnerskimi, społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Rok 2019 będzie kolejnym rokiem dla naszego miasta bez dużych inwestycji. Wśród tych zaplanowanych znajdują się: rozbudowa dróg i remonty chodników, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa placu handlowego „Zielony Rynek”, przebudowa budynku przy ul.Ratuszowej na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji oraz zakup wyposażenia, przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 2 przy ul.Ratuszowej dla potrzeb administracyjnych UM, przebudowa i wyposażenie istniejącej Podziemnej Trasy Turystycznej, budowa hali sportowej przy SP nr 14 oraz Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyślu (sala gimnastyczna przy I LO).

Budżet Przemyśla na 2019 rok uzyskał poparcie 16 radnych, przeciw był Andrzej Berestecki (PiS) oraz 5 radnych wstrzymało się od głosu, z PiS: Daniel Dryniak, Maciej Kamiński, Wojciech Rzeszutko, SLD: Bogumiła Nowak, Janusz Zapotocki.

Przemyski budżet na 2018 r. z nadwyżką, ale bez dużych inwestycji