Przemyska ksenofobia? Coś takiego nie istnieje – przekonuje przemyskie koło Ruchu Narodowego

17 października 2016

Ruch Narodowy – Koło w Przemyślu udowadnia, że nasze miasto jest wolne od ksenofobii i nienawiści na tle narodowościowym. Jest to odpowiedź na pojawiające się w mediach informacje jakoby miało być całkiem odwrotnie.

W ostatnim czasie w prasie oraz w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej artykułów mówiących o ksenofobii, nienawiści mieszkańców Przemyśla na tle narodowościowym, w szczególności do Ukraińców. Przeważnie w tych tekstach panuje przekonanie, że za tego typu działaniami stoją szeroko rozumiani narodowcy. Dlatego też Ruch Narodowy – Koło w Przemyślu postanowił zareagować i sprawdzić czy tak jest rzeczywiście.

Zaczęły się do nas osobiście i telefonicznie zgłaszać osoby zaniepokojone tą sytuacją z uwagi na to że wielu z nich ma związane z Przemyślem interesy. Uważają oni, że tego typu działania mogą szkodzić. W związku z tym zdecydowaliśmy się podjąć pewne działania i zapytaliśmy odpowiednie instytucje, które są odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo w mieście, czy rzeczywiście jest powód do niepokoju, czy ta nienawiść w Przemyślu występuje, czy można mówić o tym, że Przemyśl jest ksenofobiczny – mówi prezes Ruchu Narodowego Regionu Podkarpackiego Marek Kulpa.

Ruch Narodowy-Koło w Przemyślu wystosował takie pisma – za okres od czerwca 2014 r. do chwili obecnej – do Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji oraz Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Znalazło się w nich także zapytanie dotyczące propagowania symboliki faszystowskiej, propagowania banderyzmu w naszym mieście .

Mamy świadomość tego, że takie działania nie należą do nas, nie powinniśmy tego robić dlatego że za wizerunek miasta powinny odpowiadać jego władze, odpowiednie służby. Zastanawiamy się czy takie informacje, że mieszkańcy Przemyśla są pomawiani do nich nie docierają – dodaje M. Kulpa – Na podstawie otrzymanych danych wnioskujemy, że Przemyśl jest wolny od nienawiści w stosunku do cudzoziemców, skala tych czynów jest znikoma. Również śladów takich zachowań nie odnotowaliśmy podczas rozmów z mieszkańcami. Podejrzewamy, że za tego typu kłamliwymi tekstami mogą stać osoby lub organizacje mające na celu pomniejszenie wartości okolic Przemyśla celowo pokazując niesprzyjające warunki do rozwoju z powodu panującej w mieście nienawiści do cudzoziemców.

Ruch Narodowy w Przemyślu w związku z zaistniałą sytuacją wydał oświadczenie, za wszelkie powstałe szkody w kręgach kultury, turystyki, handlu i usług spowodowane tego typu działaniami ponoszą, ci którzy piszą o Przemyślu celowo wykrzywiające jego wizerunek. Oświadczamy również, że Ruch Narodowy za te działania odpowiedzialności nie bierze.

Straż Miejska we wskazanym okresie nie odnotowała żadnego zgłoszenia z prośbą o interwencję ze względu na nienawiść, ksenofobię w stosunku do obywateli innych państw czy też promowania symboli UPA. Komenda Miejska Policji takich postępowań prowadziła 11, z czego 3 postępowania są nadal prowadzone, 2 zostały przekazane do innych jednostek policji, 1 zostało zawieszone, 2 umorzone, 2 zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego wniosku o rozpatrzenie warunkowego umorzenia, 1 zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego aktu oskarżenia. Odnośnie propagowania symboliki faszystowskiej prowadzono 11 spraw. W prokuraturach okręgu przemyskiego zarejestrowano 5 postępowań dotyczących znieważenia na tle przynależności narodowej, rasowej, w tym 1 dotyczące znieważenia i nawoływania do nienawiści wobec obywateli Ukrainy. Odnośnie przestępstw dotyczących propagowania faszyzmu i totalitaryzmu i nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, religijnych zarejestrowano 12 postępowań, z których 2 dotyczyły narodowości ukraińskiej. Z tych łącznie 17 postępowań 1 zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia, 1 wnioskiem o skazanie, 2 umorzeniem postępowania przed wszczęciem, 3 odmową wszczęcia dochodzenia, 4 zawieszeniem postępowania, 4 są w toku postępowania. Spośród zarejestrowanych 12 spraw 4 dotyczyły posługiwania się zakazaną symboliką. W tych sprawach wydano 3 postanowienia o wszczęciu dochodzenia, 1 umorzono przed wszczęciem.

Jednocześnie jak wskazuje Sąd Rejonowy w Przemyślu od czerwca do września 2016 r. 4490 cudzoziemców zostało skazanych prawomocnym wyrokiem za popełnienie wykroczenia oraz 1732 za przestępstwo.

Pokazuje to tendencję wzrostową liczby dokonanych wykroczeń i przestępstw za które cudzoziemcy zostali skazani prawomocnym wyrokiem. Nie ma tutaj wyodrębnionych obywateli Ukrainy. Jednak patrząc na naszą sytuację geopolityczną, bliskie sąsiedztwo z Ukrainą oraz właściwość terytorialną Sądu Rejonowego można założyć że większością wyroków zostali skazani obywatele Ukrainy. Uważamy że władze miasta oraz odpowiednie służby szczególnie powinny być zainteresowane systematyczny wzrostem dokonywanych przestępstw na naszym terenie – dodaje Marek Kulpa.