Powołano Przemyską Radę Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

19 grudnia 2019

|Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z 16 grudnia br. została powołana Przemyska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

W skład Rady wchodzi:
Pięciu przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu:
1) Bogumiła Nowak
2) Tomasz Leszczyński
3) Bartłomiej Barczak
4) Andrzej Berestecki
5) Tomasz Schabowski

Dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Przemyśla:
1) Bogusław Świeży
2) Robert Gawlik

Dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych:
1) Anna Krewko
2) Krystyna Makara
3) Krystyna Czajkowska
4) Jacek Podwyszyński
5) Agata Grochoła
6) Adam Wąsowicz
7) Aleksandra Majka
8) Krystian Bobala
9) Małgorzata Sielska

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do jej zadań należy w szczególności:
– opiniowanie projektów strategii rozwoju,
– opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych.

 

Zdjęcie poglądowe – canva.com