Powiat przemyski przygotowuje strategię rozwoju. 

14 grudnia 2020

 

 

Powiat Przemyski chce wejść w kolejną czterolatkę z nowa strategią rozwoju. Ta, którą uchwalono
w 2015 roku dla 10 gmin: Birczy, Dubiecka, Fredropola, Krasiczyna, Krzywczy, Medyki, Orłów, Stubna, Żurawicy i Przemyśla-bez miasta Przemyśla- właśnie się kończy. Od 2021 roku mają obowiązywać nowe i stare priorytety oraz cele strategiczne. Jakie i które, ma wynikać z oceny realizacji dotychczasowej strategii. 

 

Nakreślona pięć lat temu wizja była jasna – powiat przemyski miał zostać miejscem przyjaznym mieszkańcom i inwestorom, obszarem z lepiej rozwiniętą gospodarką, opartą na wiedzy, wykorzystującym lokalne potencjały i nowoczesne technologie, sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej mieszkańców, z mniejszym poziomem ubóstwa
i wykluczenia społecznego. 

Misją było wykreowanie atrakcyjnego obszaru zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, otwartego na inwestycje, turystów i współpracę transgraniczną, z korzystnymi warunkami życia i pracy dla mieszkańców, wykorzystującego własne potencjały dla rozwoju lokalnej gospodarki w oparciu o innowacje i nowoczesne technologie. 

Przez pięć lat obowiązywania dotychczasowej strategii pracowano nad poprawą atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej powiatu przemyskiego z wykorzystywaniem funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych. Inwestowano w rozwój cyfryzacji i usług elektronicznych dla społeczeństwa. Rozbudowano infrastrukturę techniczną i drogową, przez co zwiększyła się dostępność komunikacyjna. Poprawiła się jakość edukacji, a mieszkańcy poszerzyli swoje kompetencje, dzięki różnorodnym szkoleniom. Systematycznie polepsza się stan zdrowia i poczucia bezpieczeństwa publicznego oraz świadomość ekologiczna ludności, także w zakresie gospodarowania zasobami i materiałami wtórnymi.  

 

O to, co najważniejszego udało się zrobić, a czego nie zapytaliśmy Jana Pączka, Starostę Przemyskiego:

 

Red.: Które zadania Pana zdaniem powinny pozostać w nowej strategii, a które można uznać za wykonane?

JP:Za wykonane zadanie możemy uznać tzw. system komunikacyjny, jednakże w nadchodzących latach zamierzamy nadal kontynuować prace nad stanem technicznym dróg, będących w utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych, które jeszcze wymagają remontu i modernizacji. System komunikacyjny na terenie powiatu przemyskiego bardzo się poprawił. W ostatnich latach wyremontowano znacząca ilość dróg, chodników, przepustów, mostów czy ścieżek rowerowych. Dzięki kompleksowej przebudowie dróg powiatowych, każdego dnia mieszkańcy bezpieczne mogą przemieszczać się z miejsca na miejsce. Dotychczas na blisko 480 km dróg powiatowych, przebudowano i wyremontowano 150 km dróg  i około 67 km chodników. Powstały 2 nowe mosty, a 6 przeszło generalny remont. 

 

Red.: Czy Pana zdaniem, mieszkańcy powiatu odczuli w swoim życiu i w swoim otoczeniu zmiany jakie dokonały się w ciągu ostatnich pięciu lat dzięki realizacji poprzedniej strategii?

 

JP: – Na to pytanie powinno dać dokładną odpowiedź badanie ankietowe mieszkańców jakie się właśnie rozpoczęło i będzie trwało do dnia 15 grudnia 2020 r. Ankietę można wypełnić poprzez elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej powiatu.  Odpowiedzi pozwolą określić obszary, w których należy podjąć działania w celu poprawy atrakcyjności powiatu oraz poprawy życia na jego terenie. Zależy nam na opracowaniu dokumentu, który będzie obiektywnie diagnozował sytuację społeczno-gospodarczą powiatu oraz w lepszym stopniu odpowiadał na potrzeby mieszkańców. 

Red.: Po co powiatowi nowa strategia ?

JP: – Strategia Rozwoju Powiatu Przemyskiego jest jednym z najważniejszych dokumentów powiatu określającym wizję rozwoju, cele oraz główne działania zmierzające do ich osiągnięcia.

Strategia będzie wyznaczała przyszłe kierunki rozwoju powiatu, a także priorytety w zakresie działalności władz samorządowych. W związku z tym bardzo ważne jest, aby strategia odpowiadała rzeczywistym potrzebom i preferencjom mieszkańców. Jest również w pewnym sensie koniecznością, bowiem jesteśmy zobligowani również ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 

Red.: Czy pojawiły się nowe wyzwania, o których nie było mowy w poprzedniej strategii, a powinny zostać zapisane w nowej? 

JP: – Nowym wyzwaniem okazała się współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach zadania publicznego tzw. „Małe granty”. Kooperacja ta miała na celu uaktywnić, zachęcić do współpracy mieszkańców oraz pokazać im, że także mogą mieć realny wpływu na rozwój oraz plany budżetowe powiatu. W naszym terenie działa wiele różnych organizacji pozarządowych oraz kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń na rzecz rozwoju poszczególnych miejscowości. Widzimy tu duży potencjał do wykorzystania przy budowaniu lepszej przyszłości powiatu i jego mieszkańców.

 

Nadarza się okazja do wykazania się zaangażowaniem w życie powiatu już teraz, przy konsultacjach dot. nowej strategii rozwoju. Starostwo do współpracy przy jej budowaniu wybrało Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego. Instytucja ma do wykonania niełatwe zadanie – zdiagnozować bariery i potencjał powiatu w dobie pandemii, bez możliwości bezpośrednich kontaktów, uniemożliwiających publiczne szerokie konsultacje społeczne. Stąd apel o możliwie jak najszerszy odzew na szczegółowe badanie ankietowe dostępne pod linkiem: https://bit.ly/3ll0DlA.

Ankietę można wypełniać i przesyłać do 15 grudnia br. Jej wypełnienie nie jest czasochłonne, a odpowiedż pozwoli na lepsze wykorzystanie środków publicznych.