Podsumowanie połowy kadencji przemyskiego samorządu

3 stycznia 2017

Przemyski samorząd podsumował dwa lata swojej kadencji oraz przedstawił plany na najbliższy okres.

W czwartek 29 grudnia, przedstawiciele przemyskiego samorządu podsumowali dwa lata swojej kadencji.

Często ze strony mieszkańca nie widać tego czym zajmuje się samorząd, oceniamy po efektach, czyli po tym co jest spektakularne, widoczne, a ta codzienna praca przynosi też owoce, których nie postrzega się we właściwy sposób – mówi prezydent miasta Przemyśla Robert Choma.

Jak podkreślają samorządowcy zgodnie z ich zapowiedziami na początku kadencji następuje stopniowe zmniejszanie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim. Przyczynia się do tego m.in. podpisywanie porozumień z osobami nabywającymi uprawnienia emerytalne oraz nieprzedłużanie umów na czas określony. W okresie dwóch lat zatrudnienie w magistracie zmniejszono o 10 %. Końcem 2014 r. w UM pracowały 344 osoby, obecnie 311.

Kolejnym sukcesem jest budżet miasta bez deficytu i ponadplanowe obniżenie długu. W latach 2015-2016 i 2017 wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących oraz zachowane są wskaźniki spłaty długu.

Po raz pierwszy od kilkunastu lat bez zobowiązań wymagalnych jest budżet oświaty. Wracamy do tych dobrych czasów, gdzie zwiększa się nakłady finansowe tak aby docenić trudną pracę nauczycieli – mówi sekretarz UM Dariusz Łapa.

Wśród zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat ważniejszych inwestycji znalazły się : zakończenie budowy obwodnicy miasta, budowa wodnego placu zabaw, rozbudowa ulicy Buszkowickiej i Rogozińskiego, trasy rowerowe wraz z kładką pieszo – rowerową, modernizacja kortów tenisowych, adaptacja budynków przy ul. Tarnawskiego na lokale komunalne, remont drogi krajowe nr 28 ulice Mickiewicza i Dworskiego oraz inwestycje zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Mimo mniejszej ilości pozyskanych środków pozabudżetowych z programów unijnych i innych źródeł udało się w 2015 r. pozyskać na projekty dofinansowanie w wysokości 7 352 080,56 zł, a w roku 2016 kwotę 4 368 508, 59 zł. Wsparcie finansowe otrzymał także Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Podczas dwóch lat swojej kadencji samorząd prowadził także działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Jednym z nich była kampania promująca ograniczenie niskiej emisji polegająca na edukacji ekologicznej mieszkańców miasta. Zakończono także inwentaryzację źródeł emisji na terenie miasta co pozwoli wskazać możliwe kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza w mieście. Podjęto także działania mające na celu wykorzystanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie miasta. Obecnie w ich ramach zakończono zbieranie wniosków od mieszkańców Przemyśla.

Przygotowujemy się do ogłoszenia konkursu na strategiczne dla miasta przedsięwzięcia. W tych ostatnich latach 2015-2016 brak było znaczących, dużych inwestycji. Na pewno będziemy kontynuować, to co zaplanowaliśmy. Będziemy się ubiegać cały czas o środki finansowe z budżetów zewnętrznych aby jak najmniej obciążać budżet własny – mówi Robert Choma.

Plany inwestycyjne na kolejne dwa lata to inwestycje realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych , na które już podpisano umowy : modernizacja 19 pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, termomodernizacja obiektów oświatowych. W trakcie oceny są wnioski złożone o dofinansowanie ze środków UE obejmujące : Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza : Preszów, Przemyśl, Krosno ( zadanie Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu ), Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu wraz z przebudową północno-wschodniej pierzei Rynku, rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie miasta, ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności (m.in. Zamek Kazimierzowski, budynek przy KS „Czuwaj” ).

Do tej pory we wszystkich naborach, które były ogłaszane, dedykowane do jednostek samorządu terytorialnego wystartowaliśmy. Złożyliśmy wnioski na kwotę ok 60 mln zł, z tego już ok 20 mln jest przyznane. Ta perspektywa finansowa nie przewiduje budowy nowych obiektów, nie tylko dla miasta Przemyśla, ale takie ma założenia ogólne. Dlatego te inwestycje są bardzo trudne – mówi zastępca prezydenta Janusz Hamryszczak.

W trakcie oceny są także złożone wnioski o dofinansowanie ze środków krajowych obejmujące : budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy I LO, Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyślu, rozbudowa ul. Tatarskiej, remont sali gimnastycznej ZSO nr 2.

W trakcie planowania są zadania dotyczące budowy kompleksu basenów przy ul. Sanockiej, rewitalizacji Parku na Lipowicy, powrotu do projektu „Błękitny San” – budowa przystani wodnej.

Bardzo dużo udało się zrobić w tym zakresie, w którym mogliśmy. Jest to efekt pracy zespołowej samorządu jako organu stanowiącego i wykonawczego, to także bardzo rzetelna praca urzędników, osób odpowiadających za realizację poszczególnych inwestycji. Mamy nadzieję na pozyskanie środków zewnętrznych na spektakularne imprezy jak Bike Town, te imprezy które były już nagradzane w ministerstwie, po to by je kontynouwać, nadać im jeszcze lepszą oprawę – dodaje prezydent Przemyśla.

Wśród planów na kolejne dwa lata mowa jest także o powiększeniu granicy miasta Przemyśla, poprzez połączenie Gminy Przemyśl i tzw. gminy wiejskiej.

Chcielibyśmy aby powstał produkt turystyczny, bardzo poważny, który będzie można zaproponować poprzez różną współpracę międzynarodową co najmniej w Europie. Chcemy dopomóc aby ta marka przemyska została rozwinięta i w ślad za tym będziemy się starać aby rada uchwaliła uchwałę o parku kulturowym, która dodatkowo wzmocni te walory turystyczne i kulturowe Przemyśla – mówi przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz – Posiedzenie przedstawicieli parlamentów Grupy Wyszehradzkiej jakie odbyło się w Przemyślu, to jeden z elementów wspierania marszałka Kuchcińskiego naszego miasta. Tam padły pewne rozwiązania, które będą także pomagały Przemyślowi. Także Jarosław Kaczyński nie zapomniał o Przemyślu i to miasto będzie wspierał.