Park kulturowy w Przemyślu rozwiązaniem na czystą przestrzeń starego miasta

29 kwietnia 2017

Czy w Przemyślu powstanie park kulturowy – forma ochrony zabytków ? Dyskutowano o tym podczas spotkania zorganizowanego w Urzędzie Miejskim.

Reprezentująca Wydział Architektury i Ochrony Środowiska w UM w Przemyślu Julia Olech-Nowak, podczas spotkania w magistracie przedstawiła główne korzyści, jakie niosłoby ze sobą utworzenie, przynajmniej w centralnej części naszego miasta parku kulturowego. Utworzenie go może przyczynić się do rewitalizacji danego obszaru, czy też pomoże zwalczyć uciążliwy problem nieestetycznych nośników reklamowych, które „zalewają” ścisłe centra polskich miast.

Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie Anna Fortuna-Marek przedstawiła podczas środowego spotkania procedury, jakie towarzyszą tworzeniu parku kulturowego.

Czy na terenie miasta Przemyśla zostanie utworzony park kulturowy, nie jest jeszcze przesądzone, bo jak zapewnia zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak w planach jest jeszcze szereg spotkań, w tym również bardzo istotne z mieszkańcami miasta, podczas których prowadzone będą dyskusję nad taką ewentualnością.

Park kulturowy jest jedną z form oraz sposobów ochrony krajobrazu kulturowego, czyli przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku działalności człowieka, zawierającej wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. Park kulturowy może utworzyć Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały, która określa nazwę parku, jego granice i sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia, które mają obowiązywać na jego terenie, takie jak np. prowadzenie robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej; dotyczące umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych czy też składowania lub magazynowania odpadów.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest do sporządzenia planu ochrony parku kulturowego, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który wymaga zatwierdzenia przez radę gminy. W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego rada gminy może utworzyć jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem.

W szczególnych przypadkach park kulturowy, o szczególnej wartości, może też być uznany za pomnik historii lub jako pomnik historii wpisany na „Listę dziedzictwa światowego”.

Anna Fortuna