Ostatnia sesja zwyczajna obecnej Rady Miejskiej

23 października 2014

Środowa sesja Rady Miejskiej w Przemyślu była prawdopodobnie ostatnią zwołaną w trybie zwyczajnym w kadencji obecnie rządzących. Wśród uchwał, które przegłosowali radni znalazła się również ta dotycząca zasad wynajmowania lokali mieszkalnych.

Podczas środowej sesji radni przegłosowali uchwałę dotyczącą zasad wynajmowania lokali będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl. Wszelkie sprawy dotyczące rozpatrywania i załatwiania wniosków związanych z wynajmem będzie rozpatrywała Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana przez prezydenta. Będą w niej obecni też radni. Osoby fizyczne mogą zaadoptować pod lokal mieszkalny pomieszczenia typu suszarnie, strychy, jednak muszą to zrobić na własny koszt. O przyznanie lokalu mieszkaniowego mogą się starać : osoby, których obecne mieszkania nie spełniają warunków technicznych lub też są przeludnione, wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, osoby, w których rodzinie sądownie potwierdzono przemoc, a także ci, którzy są w trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, społecznej oraz osoby bezdomne.

Podczas posiedzenia rozpatrzono również wniesione skargi. Radni uznali bezzasadną skargę na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu dotyczącą nie dotrzymania terminu zasądzenia pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego. Podobnie odniesiono się do skargi przekroczenia uprawnień prezydenta Roberta Chomy przy wydawaniu decyzji w sprawie wyznaczania kopert na ogólnodostępnym postoju taxi przy Placu Rybim. Za słuszną zaś uznano skargę na Dyrektora SP nr 14 w sprawie nieprawidłowości jakie nastąpiły w trakcie przetargu na dostawę produktów żywnościowych do stołówki.

Jak zazwyczaj ma to miejsce podczas obrad Rady Miasta tak i tym razem głos zabrali przedstawiciele osiedli. Przedstawicielka zarządu Osiedla Krakowskie w imieniu mieszkańców tej dzielnicy ponowiła prośbę o ustawienie lustra drogowego u wylotu ulicy Andersa, pomimo ograniczenia prędkości na tym odcinku do 40 km/h kierowcy narzekają na słabą widoczność przy wyjeździe. Wcześniejszy wniosek w tej sprawie został odrzucony przez komisję Zarządu Dróg. Zwrócono również uwagę aby przy ulicy Kapitulnej umieścić zakaz parkowania. W chwili obecnej zbyt duża liczba zaparkowanych samochodów w tym miejscu uniemożliwia płynną obustronną jazdę. Po raz kolejny poruszono również sprawę bezpieczeństwa na Osiedlu Za Wiarem oraz brak współpracy z tamtejszym dzielnicowym. Przedstawiciel Osiedla Kazanów ponownie zwrócił się w imieniu mieszkańców ul. Kochanowskiego, aby zamontować na niej progi zwalniające przynajmniej na jakiś okres czasu. Wielu kierowców jadących od strony Ujkowic poprzez ulicą Kochanowskiego skraca sobie trasę czyniąc przy tym z niej drogę szybkiego ruchu. Do dnia dzisiejszego nie zrobiono nic co by poprawiło bezpieczeństwo na tym odcinku. A komisja wydająca opinię udając się na tą ulicę nie powiadamia o swoim przybyciu zarządu osiedla, przez co nie współpracuje z nimi w żaden sposób zapominając, że to on jest wnioskodawcą prośby.

Anna Fortuna