Kontrakt Terytorialny podpisany. Ile otrzyma Przemyśl?

6 stycznia 2015

Jeszcze w poprzednim roku marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Wojciech Buczak w imieniu samorządu województwa oraz wiceminister Zbigniew Rynasiewicz ze strony rządu podpisali Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego. Jednak Przemyśl w tym dokumencie potraktowany jest wyjątkowo ubogo.

Jest to niezmiernie ważny instrument w realizacji polityki rozwoju kraju i województwa podkarpackiego.Mamy świadomość, że ten dokument będzie w kolejnych latach podlegał renegocjacjom i uzupełnieniom, w zależności od tego, jak będą się pojawiały różne źródła finansowania. Ale dziś jest ważny dzień i cieszymy się z faktu podpisana kontraktu – powiedział tuz przed podpisaniem dokumentu marszałek Władysław Ortyl.

Kontrakt finansowany będzie głównie ze środków UE poprzez krajowe programy operacyjne na lata 2014 – 2020. Z uwagi na fakt, że krajowe i regionalne programy operacyjne nie zostały jeszcze przyjęte przez KE, zawarty Kontrakt ma na razie formę umowy ramowej. Oznacza to, że dokument podlegać będzie dalszym negocjacjom. Uzupełniany będzie o zapisy i uzgodnienia, uzależnione od wyników negocjacji z UE. W bardzo niewielkim zakresie planowane jest finansowanie, wybranych jedynie zadań, ze środków budżetu państwa.

Podpisany Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego zawiera: szacunkową kwotę około 21,9 mld zł., wstępnie przeznaczoną dla naszego województwa do roku 2023. Są w nim także uzgodnione cele rozwojowe, których wypełnienie następować będzie poprzez realizację zapisanych w Kontrakcie przedsięwzięć, a także listę przedsięwzięć podstawowych i warunkowych.

Lista przedsięwzięć podstawowych zawiera na razie 25 pozycji, natomiast lista przedsięwzięć warunkowych, których realizacja uzależnione będzie między innymi od dostępności środków finansowych, zawiera 28 pozycji. Ze względu na ramową formę Kontraktu, w dokumencie nie podano kwot wymienionych przedsięwzięć. Lista nie jest jeszcze kompletna, gdyż żaden z dotychczas negocjowanych celów rozwojowych nie został formalnie zamknięty, część celów rozwojowych nie była jeszcze w ogóle przedmiotem negocjacji. Do tej pory obszarem, który udało się uzgodnić w największym stopniu jest transport.

W kontrakcie tym jedyną inwestycją zapisaną dla Przemyśla jest remont wiaduktu oraz ulicy Zana. Jest na to przeznaczona kwota 150 milionów złotych. Przemyśl skorzysta także na projekcie Błękitny San, istotnym dla Bieszczadów oraz wschodniej części województwa z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Przedsięwzięcie to między innymi kompleksowo wyreguluje gospodarkę wodno–ściekowej miast i gmin na terenie województwa podkarpackiego.

Przemyśl poza kontraktem regionalnym otrzyma także 90 milionów złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na miejski obszar funkcjonalny.