Jaka jest skala bezrobocia w Przemyślu

16 stycznia 2018

Na dzień 31 grudnia 2017 r., w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu zarejestrowanych było 7.507 bezrobotnych, czyli o 150 osób więcej niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 1.022 osób, czyli o 12,0%.

Ilość bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu w końcu grudnia 2017 r. wynosiła 3.439 osób (45,8% ogółu bezrobotnych) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego była mniejsza o 427 osób, a ilość bezrobotnych zamieszkałych w powiecie ziemskim była mniejsza o 595 osób i na koniec grudnia 2017 roku wynosiła 4.068 osób (tj. 54,2% ogółu bezrobotnych).

Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie przemyskim ziemskim stanowili bezrobotni z gminy Żurawica (16,5%), gminy Dubiecko (13,0%), gminy Przemyśl (12,5%), gminy Bircza (10,9%), natomiast najmniejszy udział, bo 5,3 % z gminy Stubno.

W 2017 r. w urzędzie pracy zarejestrowało się 8.532 nowych bezrobotnych, dla porównania, w roku poprzednim 9.465 osób. Z ewidencji bezrobotnych wykreślono 9.554 osoby, natomiast w roku poprzednim 10.072 osoby.

Główną przyczyną decydującą o wyłączeniu z ewidencji bezrobotnych było podjęcie pracy niesubsydiowanej – 3.421 osób i podjęcie pracy subsydiowanej – 1.473 osoby. Wśród innyc przyczyn znalazły się takie jak: rozpoczęcie szkolenia, stażu oraz prac społecznie użytkowych, odmowa przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy, niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego, podjęcie nauki, osiągnięcie wieku emerytalnego, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, nabycie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku, kobiety stanowiły 51,5 % ogółu bezrobotnych. W ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet, 34,5% stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 898 osób, które stanowiły 12,0% w ogólnej liczbie bezrobotnych. Osoby bez kwalifikacji zawodowych stanowiły 29,8% w ogólnej liczbie bezrobotnych, a bez doświadczenia zawodowego 28,2%. Osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowiły 4,2% bezrobotnych. Cudzoziemcy stanowili 0,5% (38 osób) w ogólnej liczbie bezrobotnych.

W 2017 roku na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych wydatkowano łącznie kwotę 23.561.488,81 zł.

Ponadto w 2017 roku w ramach środków limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 310.535,51 zł z kształcenia ustawicznego skorzystało 30 pracodawców – sfinansowano koszty kształcenia 167 osób.

W 2017 r. w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu było 3.129 ofert (w roku ubiegłym 3.318 ofert). W ogólnej liczbie ofert 55,7 % stanowiły oferty subsydiowane ze środków Funduszy Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (w 2016 roku – 61,4 %).