W trosce o rozwój Przemyśla

28 września 2016

W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyły się konsultacje społeczne projektu „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Program ten ma wzmocnić rozwój takich miast jak Przemyśl, które do tej pory były marginalizowane.

Konsultacje społeczne poprowadził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak. Jak zauważył on do tej pory brakowało instrumentów skierowanych do mniejszych miast takich jak Przemyśl, które dałyby im szansę rozwinąć się, zaś ich kosztem odbywała się metropolizacja stolic województw. Teraz Ministerstwo Rozwoju chce zmienić to.

Przemyśl znalazł się wśród siedmiu miast średnich województwa podkarpackiego, w których w latach 2004-2014 wystąpiło najwięcej problemów społeczno – gospodarczych.

Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. Wskazuje cele i niezbędne działania, instrumenty realizacyjne i kluczowe projekty zapewniające jej wdrożenie. Ustala również system koordynacji i realizacji wyznaczając role poszczególnym podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki oraz ze społeczeństwem.

Jednym z punktów strategii jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski, przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Tym samym ma ulec zmniejszeniu liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt zakłada m.in.: rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, poprawę dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne, wzrost i poprawę wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy, zrównoważony rozwój terytorialny.