Trwa nabór składania wniosków o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Przemyśla

25 sierpnia 2016

Do 15 września można składać wnioski o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Przemyśla.

O stypendium twórcze mogą się ubiegać osoby zajmujące się twórczością artystyczną na terenie miasta Przemyśla. Stypendium może być przyznane w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych, muzyki i tańca oraz filmu i fotografii. Formularz wniosku, szczegółowe informacje oraz regulamin dotyczącym przyznawania Stypendium Twórczego Miasta Przemyśla do pobrania w załącznikach na stronie

http://przemysl.pl/44579/stypendium-tworcze-miasta-przemysla-zloz-wniosek-do-15-wrzesnia-2016-r.html

lub bezpośrednio w Wydziale Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury (Rynek 1, pok.32).

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (parter) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Przemyślu z dopiskiem na kopercie „Stypendium Twórcze Miasta Przemyśla”.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można uzyskać w Wydziale Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury, pod numerem tel.16 675-20-83 lub 16 678-31-70.