Odbyła się LXI Sesja Rady Miejskiej Przemyśla

6 marca 2014

Zakończyła się  LXI ( sześćdziesiąta pierwsza ) Sesja Rady Miejskiej. Otwarcia jej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu radny Jan Bartmiński.

Obwodnica

Jednym z pierwszych zagadnień obrad była odczytanie radnym informacji na temat realizacji budowy obwodnicy Przemyśla, łączącej ul. Lwowską z ul. Słowackiego. Zakończenie budowy planowane jest do końca następnego roku. Całkowity koszt projektu, to 89 mln zł sama budowa oraz 20 mln odszkodowania i wykupy ziemi. Wkład własny to 16,2 mln, pozostała kwota jest finansowana z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Aktualnie wykonywane są roboty fundamentowe, budowa wiaduktu nad linią kolejową, przebudowa sieci gazowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz karczowanie i wycinka drzew. Następnie planowane jest wykonanie konstrukcji nośnej wiaduktu i wzmocnienie podłoża. Powstająca trasa, to odcinek 3980 metrów drogi cztero pasmowej, dwujezdniowej. Budowa tej obwodnicy jest, zdaniem magistratu, jedną z najistotniejszych inwestycji na Podkarpaciu. Powstanie trasy ma przyczynić się do poprawy wizerunku naszego miasta, bezpieczeństwa na drodze, a przede wszystkim ma zwiększyć efektywność działania systemu transportowego – dzięki polepszeniu połączenia z centrami handlowymi znajdującymi się przy ulicy Lwowskiej, ułatwieniu dojazdu do granicy z Ukrainą w Medyce oraz planowanego w Malhowicach, a co za tym idzie usprawnieniu współpracy gospodarczej z naszym wschodnim sąsiadem.

Pomnik Zesłańcom Sybiru

Kolejnym punktem obrad było jednogłośne podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika poświęconego „Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia”. Przedstawicielka Związku Sybiraków (będącego wnioskodawcą budowy pomnika) powołując się na słowa Jana Pawła II „(…) naród by zachować życie musi zachować pamięć.” oraz fragment z książki G.H.Grudzińskiego „(…) jesteśmy zobowiązani by pielęgnować pamięć (…)” podkreśliła, że naszym obowiązkiem jest upamiętnianie zdarzeń z naszej historii, które na trwałe zapisały się w jej kartach, by nie nie zostały one zapomniane przez dalsze pokolenia. Projekt pomnika zostanie sfinansowany z bieżącego budżetu, zaś sama jego budowa z funduszy przeznaczonych na rok 2015.

Będą inwestycje?

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2014 rok została przegłosowana liczbą jedenastu głosów, pięciu radnych było przeciw i dwóch wstrzymało się od głosowania. Postanowienie,to spotkało się z zastrzeżeniami ze strony radnego Eugeniusza Strzałkowskiego z PiSu oraz radnych Rafała Oleszka z SLD i Dariusza Iwaneczko z PiSu, którzy powątpiewają czy planowa budowa aquaparku w Przemyślu, nie jest tylko kolejną przedwyborczą obietnicą, ze względu na fakt, że projekt ten pochłonąłby dodatkowe środki finansowe, których miasto nie posiada. Mało prawdopodobne jest również, by kąpielisko udało się wybudować w perspektywie czterech czy pięciu lat. Prezydent Choma odpowiadając na argumenty radnych, przyznał że faktycznie przeliczono się w założeniach finansowych projektu, jednak zapowiedział że plany, choć zapewne dużo bardziej skromne niż pierwotnie,  są nadal aktualne.  Pieniądze na ten cel mają być pozyskane z zewnątrz, przy jak najmniejszych nakładach wewnętrznych.

Strategia sukcesu Przemyśla

Głosem szesnastu za przy jednej osobie wstrzymującej się, podjęto wniosek w sprawie dokumentu przedstawionego przez Tomasza Bartnickiego „Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024”. Według uchwały strategia wyróżnia  trzy strefy rozwojowe: społeczny, ekologiczno-przestrzenny, gospodarczy. Dokument poparty jest: diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej,  raportem i wynikami badań przeprowadzonych wśród mieszkańców i turystów, raportem z konsultacji społecznych. Podsumowaniem tego projektu, było stwierdzenie, że Przemyśl, to miasto bogatej historii i dziedzictwa kulturowego, jest ono bramą na wschód (sic!).

Z akiety przeprowadzonej wśród mieszkańców na potrzeby tego dokumentu,wynika,że 1/3 osób wypowiadająych się opowiada się, że ich dzieci nie wiążą swojej przyszłości z Przemyślem.Nisko oceniana jest baza szkolna, której zabrakło w projekcie strategii.

Na zakończenie obrad prezydent Robert Choma podziękował wszystkim za liczną obecność na pogrzebie ojca oraz za złożone kondolencje.