Rusza nowy program rewitalizacji Przemyśla. Weź w nim swój udział

18 stycznia 2017

Miasto Przemyśl przystąpiło do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023, w związku z tym prezydent Miasta zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty do włączenia się w proces opracowywania tego dokumentu. Swoją opinię można wyrazić m.in. wypełniając ankietę.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w trzech formach: pisemnej, ankietowej oraz spotkania konsultacyjnego. Ich celem jest zebranie uwag, opinii i propozycji do opracowanej analizy określającej stopień zróżnicowania rozwoju społeczno – gospodarczego poszczególnych obszarów Przemyśla, wskazującej obszary o najwyższym stopniu degradacji, a także wskazanie przez Państwa najważniejszych potrzeb w zakresie obszaru rewitalizacji naszego Miasta.

Konsultacje potrwają do dnia 29.01.2017 r., w formie:

  1. zbierania uwag, propozycji, opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag; wypełniony formularz można wysłać na adres e-mail: rewitalizacja@um.przemysl.pl lub w wersji papierowej na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl
  2. ankiety, którą mozna przesłać elektronicznie na adres e-mail: rewitalizacja@um.przemysl.pl lub w wersji papierowej na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl. Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą na bardziej trafne określenie potrzeb w zakresie obszaru rewitalizacji.
  3. otwartego spotkania konsultacyjno-informacyjnego, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, o godzinie 16.00. Spotkanie będzie służyło zdiagnozowaniu problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych występujących na obszarach kryzysowych oraz wypracowaniu wspólnej wizji rewitalizacji miasta.
    Opracowywany Program Rewitalizacji umożliwi ubieganie się o środki z Unii Europejskiej na współfinansowanie działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych lub infrastrukturalnych występujących na wyznaczonym obszarze rewitalizowanym.

Informacje na temat opracowywanego Programu można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, pod nr tel. 16 675 20 52, e:mail: rewitalizacja@um.przemysl.pl , a także pod nr tel. 608 241 979 – firmy opracowującej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023– Lider Projekt Sp. z o.o.

Analiza – Wyznaczenie obszarów rewitalizacji miasta Przemyśla.pdf

ANKIETA REWITALIZACJA.docx

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG.docx