Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej – lider przemyskiego rynku zarządzania nieruchomościami

19 sierpnia 2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. to firma znana wszystkim mieszkańcom nadsańskiego grodu. Spółka zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami.

Klientami są Gmina Miejska Przemyśl, Wspólnoty Mieszkaniowe i prywatni właściciele nieruchomości. Przedsiębiorstwo posiada w swoich zasobach blisko 300 Wspólnot. Razem z pozostałymi Klientami liczba zarządzanych nieruchomości zbliża się do 500. W świetle takich danych należy uznać, iż PGM jest liderem przemyskiego rynku zarządzania nieruchomościami.

Struktura firmy to Administracje Domów Mieszkalnych ulokowane w trzech zakątkach naszego miasta i siedziba główna przy ul. Kopernika (bezpośrednio obok Galerii Sanowa).

Firma zatrudnia młodą i wykwalifikowaną kadrę. W swoim gronie skupia m.in. licencjonowanych zarządców nieruchomościami, prawników, inżynierów budownictwa, techników z uprawnieniami budowlanymi, ekonomistów, informatyków, socjologów oraz przedstawicieli wielu innych grup zawodowych. Rozwiązanie takie ma same plusy. Wiedza i umiejętności pracowników stale podnoszone są poprzez branżowe szkolenia dzięki czemu wszystkie podejmowane działania dostosowywane są do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Zdobyty know-how wpływa na funkcjonowanie firmy.

Wybór PGM na administratora swojej nieruchomości to dobry pomysł.

Dzięki wiedzy i zaangażowaniu pracowników 8 wspólnot mieszkaniowych wzięło udział w naborze do Regionalnego Programu Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 i otrzymało dofinansowanie na przeprowadzone prace remontowe. Łącznie dofinansowanie wyniosło ponad 4 500 000,00 zł. Pozostali administratorzy Wspólnot Mieszkaniowych nie mogą pochwalić się takim sukcesem.

Kolejnym przykładem na skuteczność przedsiębiorstwa jest udział w pilotażowym Programie KAWKA, który zakładał likwidację niskiej emisji spalin. Do tego programu przystąpiły jedynie wspólnoty administrowane przez PGM. Dzięki podjętym działaniom 11 nieruchomości zostało przyłączonych do MPEC i uzyskały one 45% zwrotu kosztów. Program ten został właśnie rozliczony, a wspólnoty uzyskały zwrot na łączną kwotę ponad 400 000,00 zł.

Nie zapominajmy o działaniach lokalnych czyli corocznych wnioskach o dofinansowanie lub refundację, składanych do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki długoletniej współpracy pracownicy mają wprawę i duże doświadczenie w sporządzaniu w/w dokumentów. Dzięki zaangażowaniu PGM, w ostatnich kilku latach, kwota przyznanego z tego źródła dofinasowania na remonty przemyskich kamienic przekroczyła 1 500 000,00 zł.

W najbliższym czasie rozpoczęta zostanie nowa inwestycja deweloperska w dzielnicy Lipowica (obejmować będzie trzy domy mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej zlokalizowane w północnej części działki z kalenicami równolegle do ul. Wysockiego oraz dom wolnostojący posadowiony w części południowej).

Rozpoczęto również prace koncepcyjne związane z budową kolejnego budynku wielorodzinnego.

W czasach gdzie czas to pieniądz, już niedługo, wszystkim klientom zostanie umożliwiony podgląd stanu swojego salda oraz dokonania niezbędnych wpłat za mieszkanie przez Internet z poziomu nowej strony www. W dalszej perspektywie zostanie utworzony cały e-panel umożliwiający dostęp do wielu danych np. o bieżących sprawach danej Wspólnoty Mieszkaniowej czy o etapie realizacji konkretnej z nich!

Jako duży administrator PGM gwarantuje możliwość indywidualnego negocjowania niższych stawek w rozmowach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, bankami czy choćby z wykonawcami robót budowlanych.

Dobry administrator to taki, który zarządzane nieruchomości traktuje jak swoje własne. Analizując fakty z okresu ostatnich lat wniosek jest tylko jeden. PGM jest firmą nowoczesną i dobrze zorganizowaną. Z przedsiębiorstwa, które postrzegane było jedynie jako kolejna spółka miejska wyłania się firma, która walczy o Klienta, dba o Niego i stara się wychodzić naprzeciw Jego oczekiwaniom – pomimo ugruntowanej pozycji na rynku zarządzania nieruchomościami.

Dzisiejszy PGM, od tego sprzed kilkunastu lat odróżnia nie tylko młodsza kadra, bardziej kreatywna ale również zmiana filozofii myślenia pracowników. Obecnie zorientowany jest on na Klienta, jego satysfakcję i lojalność. W zamian oferuje doświadczenie, wiedzę, gotowość i zaangażowanie w prowadzeniu powierzonych mu do załatwienia spraw.

Poza wymienionymi PGM oferuje również działania z zakresu obsługi administracyjno-technicznej budynków:

 • Doradztwo prawne w zakresie nieruchomości wspólnej

 • Opracowanie dokumentów prawnych koniecznych do funkcjonowania Wspólnoty (dokumenty założycielskie, uchwały, regulamin porządku domowego, itp.).

 • Przejęcie nieruchomości (sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości, przejęcie dokumentacji technicznej, prawnej oraz finansowej).

 • Prowadzenie wykazu wyodrębnionych lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz ich Właścicieli.

 • Przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji na zebranie. Uczestniczenie w zebraniach wspólnoty z głosem doradczym.

 • Prowadzenie ewidencji nieruchomości wspólnej (karty budynków, ewidencja pomieszczeń należących do nieruchomości wspólnej i ich przeznaczenia).

 • Nadzór nad pracami firm wykonujących remonty i modernizacje, dokonywanie odbiorów prac z udziałem przedstawicieli Wspólnoty.

 • Działania zmierzające do uzyskiwania dochodów z nieruchomości wspólnej (w celu zmniejszenia kosztów utrzymania nieruchomości).

 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz związanej z tym korespondencji.

 • Nadzór nad stanem technicznym budynków (konserwacja, bieżące przeglądy techniczne, usuwanie awarii, itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Sporządzanie planów obowiązkowych przeglądów technicznych nieruchomości oraz nadzór nad ich wykonaniem.

 • Założenie oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz innej, wymaganej prawem dokumentacji.

 • Przechowywanie dokumentacji technicznej dotyczącej nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie.

 • Nadzór przy zawieraniu i realizacji umów z dostawcami mediów i innych usług (PWiK, Zakład Energetyczny itp.).

 • Zapewnienie przez całą dobę obsługi konserwacyjnej budynku oraz pogotowia technicznego w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.

 • Prowadzenie prac konserwacyjnych, usuwanie awarii na zlecenie Wspólnoty.

Ponadto z zakresu księgowo-bankowego:

 • Otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

 • Prowadzenie księgowości Wspólnoty zgodnie z przyjętymi przez Wspólnotę zasadami przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego.

 • Sporządzanie wymaganych sprawozdań i deklaracji z działalności Wspólnoty do Urzędu Skarbowego, ZUS, GUS i innych organów.

 • Rozliczanie zaliczek na media i usługi świadczone na rzecz właścicieli.

 • Archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych.

 • Pozyskiwanie dofinansowań, kredytów i pożytków.

 • Opracowanie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej na koniec roku obrachunkowego.

 • Doręczanie wezwań płatniczych dłużnikom wspólnoty.

 • Prowadzenie rozliczeń wpłat dokonywanych przez współwłaścicieli.

Oferowana usługa administrowania i zarządzania nieruchomościami wyceniana jest indywidualnie dla każdego Klienta. Raz ustalona kwota jest należnością łączną za wszystkie usługi objęte umową a administrowanie – bez ukrytych kosztów

Wszystkich zainteresowanych usługami administrowania nieruchomościami zapraszamy osobiście jak również za pośrednictwem:

 • tel. 16 6783416 w. 147 – kierownik Działu Wspólnot Mieszkaniowych PGM

 • całodobowa skrzynka e-mail: zarzad@pgmprzemysl.pl

 • formularz kontaktowy – zakładka KONTAKT na www.pgmprzemysl.pl

 • tel. 16 6783416 w. 114 – sekretariat (Prezes PGM)