Podsumowano projekt „Czas na aktywność w mieście Przemyślu”

6 października 2015

Zakończono realizację projektu „Czas na aktywność w mieście Przemyślu”. Wzieły w nim udział 772 osoby.

„Czas na aktywność w mieście Przemyślu”, to projekt jaki w latach 2013-2015 był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu. Projekt współfinansowany był ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt systemowy skierowany był do : bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców naszego miasta, osób w wieku 15-64 lat, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych. Jego celem było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną edukacyjną, zawodową i zdrowotną.

W ramach „Czasu na aktywność w mieście Przemyślu” wsparciem objęto 772 osoby. Skorzystały one z : treningów umiejętności społeczno-interpersonalnych, indywidualnego doradztwa zawodowego, poradnictwa prawnego, szkoleń zawodowych, finansowanych zajęć szkolnych związanych z podwyższeniem wykształcenia ponadgimnazjalnego oraz zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, staży zawodowych, stacjonarnych zajęć rehabilitacyjnych.

Uczestnicy programu mieli również okazję na integrację z otoczeniem poprzez imprezy plenerowe, zajęcia artystyczno – kulturalne, zajęcia edukacyjno – rekreacyjne oraz zajęcia integracyjno – sportowe.

Program miał za zadanie pokazanie osobom wykluczonym społecznie, że można zdziałać wiele zarówno dla siebie jak i rodziny mając chęci – mówi dyrektor MOPS-u Tomasz Baran – Efekty zauważamy już na etapie poszczególnych działań jak i po ich zakończeniu, czasem po wielu miesiącach, ale jest to „motor” wskazujący, że działania na rzecz aktywnej integracji należy kontynuować i wspierać osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.