Oficjalny spadek zarejestrowanych osób bezrobotnych w Przemyślu

20 października 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, informuje o spadku zarejestrowanych osób bezrobotnych w naszym mieście jak i w powiecie przemyskim. Na dzień 30 września 2017 roku, w PUP w Przemyślu zarejestrowanych było 7.479 bezrobotnych, czyli o 102 osoby mniej niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 916 osób, czyli o 10,9%.

Końcem września w Przemyślu było 3.538 osób bezrobotnych, czyli o 93 osoby mniej do miesiąca poprzedniego, zaś ilość bezrobotnych zamieszkałych w powiecie ziemskim była mniejsza o 9 osób i na koniec września 2017 roku wynosiła 3.941 osób.

Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie przemyskim ziemskim stanowili bezrobotni z gminy Żurawica (17,4%), gminy Przemyśl (12,4%), gminy Dubiecko (13,2%), gminy Bircza (10,4%), natomiast najmniejszy udział, bo 5,6 % stanowili bezrobotni z gminy Stubno.

Głównymi przyczynami, które decydowały o wyłączeniu z ewidencji bezrobotnych były: podjęcie pracy niesubsydiowanej, podjęcie pracy subsydiowanej, prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcie działalności gospodarczej, podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia, bon na zasiedlenie, refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia, rozpoczęcie realizacji ind. Programu zatrudnienia socjalnego (CIS), rozpoczęcie szkolenia, rozpoczęcie stażu, rozpoczęcie prac społecznie użytecznych, odmowa przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy, niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego, podjęcie nauki, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, nabycie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego oraz z innych przyczyn.

Na dzień 30 września 2017 roku, kobiety stanowiły 53,1 % ogółu bezrobotnych, w porównaniu do stanu z miesiąca poprzedniego, udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 0,5 %. W ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet 33,7% stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 860 osób, które stanowiły 11,5% w ogólnej liczbie bezrobotnych, spośród nich 60,5 % stanowili mieszkańcy wsi.

Osoby poprzednio pracujące w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 79,2%. Osoby bez kwalifikacji zawodowych zarejestrowane jako bezrobotne stanowiły 29,8%, a bez doświadczenia zawodowego 27,6%.

Cudzoziemcy stanowili 0,5% (40 osób) w ogólnej liczbie bezrobotnych.

We wrześniu br. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu posiadał 270 ofert, to o 103 mniej niż w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym. W ogólnej liczbie ofert 60,4 % stanowiły oferty subsydiowane ze środków Funduszy Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród wolnych miejsc zatrudnienia zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu we wrześniu br. 13,0% stanowiły miejsca pracy zgłoszone z sektora publicznego.