Już niebawem ruszy budowa długo wyczekiwanej kanalizacji na Lipowicy

1 września 2018

Już wkrótce ruszą prace przy budowie kanalizacji w dzielnicy Lipowica.

22 sierpnia br. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu, prezes przemyskiego Przedsiębiorstwa – Ryszard Lewandowski podpisał z Bogusławem Bijosiem – Prezesem Zarządu GEO sp. z o.o. umowę na realizację nowej inwestycji, będącej częścią projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Inwestycja ta to budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej, która będzie łączyć – na długości około 2 kilometrów – część dzielnicy Lipowica z ulicą Bolesława Śmiałego. Dzięki czemu w przyszłości będzie możliwość skanalizowania całej Lipowicy.

Do tej pory PWiK mógł podejmować się budowy sieci kanalizacyjnej i przyłączać do niej tylko tych mieszkańców, którzy są właścicielami nieruchomości mieszczących się wzdłuż ulicy Wysockiego, gdyż pozostała część mieszkańców nie miała dostępu do zbiornika, który mógłby odbierać od nich nieczystości. Według wstępnych planów inwestycja powinna zakończyć się w przyszłym roku. – powiedział Ryszard Lewandowski, prezes przemyskiego PWiKu.

Realizacja projektu poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przemyślu przyczyni się w głównej mierze do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przedostających się do wód i gleby, zniwelowania niedoborów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Przemysl, a zatem do poprawy warunków życia mieszkańców zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych w sumie 8 kontraktów, w tym pięć: na roboty budowlane, dwa związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz jeden służący usprawnieniu systemu zarządzania majątkiem PWiK sp. z o.o. w Przemyślu. Część z wymienionych projektów została już zrealizowana.