Jest odpowiedź kuratorium w kontrowersyjnej sprawie

29 kwietnia 2019

W kwietniu opublikowaliśmy materiał pt.: „Zbiórka pieniędzy w szkołach dla Caritasu. Radny żąda wyjaśnień” dotyczący interpelacji radnego Pawła Zastrowskiego w sprawie organizowanej zbiórki pieniędzy przez uczniów jednej z przemyskich szkół.

Czytaj także portalprzemyski.pl/zbiorka-pieniedzy-w-szkolach-dla-caritasu-radny-zada-wyjasnien

Chodzi o ogólnopolską akcję Caritasu „Jałmużna wielkopostna”, która ma na celu zbiórkę pieniędzy na rzecz podopiecznych organizacji. Na rozdawanych uczniom skarbonkach widnieje napis „Zrezygnuj w Wielkim Poście z jakiejś przyjemności i złóż ofiarę do skarbonki. Twój dar pomoże starszym”.
Według radnego jeden z katechetów miał obiecać dzieciom „szóstki” z religii za wypełnione skarbonki, co mogło dyskryminować dzieci z rodzin, których nie stać na jałmużnę. Zdaniem Zastrowskiego uzależnianie ocen od przyniesionych pieniędzy może także demoralizować dzieci, budując przekonanie, że mogą „kupić” sobie dobre oceny.

Na początku kwietnia zwróciliśmy się o komentarz do Wojewódzkiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uzyskana wczoraj odpowiedź wskazuje na to, że radny miał rację, choć w stanowisku kuratorium nie ma jednoznacznego ustosunkowania się do kwestii wynagradzania ocenami za pieniądze. W odpowiedzi czytamy:

„Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie – przyjętej przez uczniów i ich rodziców. Nauczyciele uczący w szkole ustalają przedmiotowe systemy oceniania w danej klasie – co tworzy bardzo ważny dokument wewnątrzszkolny system oceniania.”

Kuratorium jednoznacznie jednak określa sposób w jaki powinny być organizowane zbiórki w szkołach. Takie akcje – według instytucji odpowiedzialnej za szkoły- powinny być uzgadniane z dyrektorem szkoły i zaakceptowane przez rodziców.

„Zbiórki wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych powinny być uzgodnione z dyrektorem szkoły, powinny być zaakceptowane przez rodziców. Realizując cele wychowawcze można uczniom zaproponować (uczniowie mogą zaproponować) także inny sposób pomocy ludziom starszym. W szkołach działają młodzieżowe grupy Caritas, harcerskie, zuchowe, zgodnie z zadaniami statutowymi realizują różnorodne zadania. Ma to niewątpliwy wpływ na postawę ucznia i jego zachowanie.”

Opinia kuratorium jest zbieżna z poglądami radnego, który poproszony o komentarz stwierdził, że nie godzi się na to, by dzieci zbierały pieniądze w zamian za lepszy stopień. „Nie podoba mi się też sam fakt organizowania takich zbiórek. Jest przecież tyle innych słusznych i odpowiedniejszych wariantów pomocy chorym i starszym osobom” – podsumował radny Zastrowski.

Zdjęcia: www.przemysl.pl, facebook.com/PZastrowski