Harcerz i społecznik Jan Jawornicki został Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla

22 czerwca 2017

Jan Jawornicki otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. Wyróżnienie jest docenieniem zasług tego przemyślanina, nauczyciela, harcerza, społecznika, artysty metaloplastyka, przyjaciela Miasta i regionu, członka honorowego wielu klubów, związków i towarzystw, wielokrotnie odznaczanego i wyróżnianego za swoją działalność.

Grupa 7 radnych złożyła wniosek o uhonorowanie przemyślanina Jana Jawornickiego przez miasto Przemyśl tytułem Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla w dniu jego 90 -tych urodzin. Komisja do Spraw Opiniowania Wniosków o Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla wzięła pod uwagę osobisty wkład pana Jana Jawornickiego we wszechstronny rozwój, promocję na forum krajowym i międzynarodowym dziedzictwa kulturowego Przemyśla, postawy społecznej oraz szereg dokonań o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej. Podczas ostatniej sesji RM jednogłośnie radni przyjęli uchwałę nadającą przemyślaninowi ten tytuł.

Na sesji obecny był wnuk pana Jana, który podziękował radzie za uchwałę. Nie spodziewałem się tak jednogłośnej decyzji. Za kilka dni mój dziadek skończy 90 lat, to wspaniały wiek i jednocześnie radość dla całej rodziny z uhonorowania go tym tytułem. – powiedział.

Jan Jawornicki urodził się 05 lipca 1927 r. w miejscowości Lacko. Z chwilą wybuchu II wojny światowej z rodzinnego Dobromila przeniósł się wraz z matką do Przemyśla. Jako nastolatek, aby uniknąć wywiezienia do pracy przymusowej, znalazł zatrudnienie w niemieckich magazynach na terenie miasta. W 1944 r. po raz pierwszy zaangażował się w działalność VIII Drużyny Harcerskiej im. Lisa Kuli. Po zakończeniu II wojny światowej pozostał w Przemyślu z którym związał swoją aktywność zawodową i społeczno-edukacyjną. Po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej rozpoczął pracę w przemyskiej oświacie. Uczył w szkołach podstawowych nr 3,4,7,11. W 1957 r. podjął pracę w Polskich Kolejach Państwowych w których przepracował 25 lat. Przez cały okres pracy zawodowej nie zerwał z harcerstwem. Po odwilży w 1956 r. udało mu się na terenie miasta reaktywować Drużynę Harcerską im. Bohaterów Monte Cassino, którą opiekował się przez blisko siedem lat. Aktywnie działał również w Komendzie Hufca ZHP w Przemyślu. W 1982 r. został wpisany do Księgi Zasłużonych dla Przemyśla. Zajmował się mi.in. projektowaniem sztandarów, tablic pamiątkowych, proporczyków i dyplomów, kronik i ksiąg pamiątkowych. Był odznaczany: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Złotym Znakiem Związku OSP (Komandorium), Odznaka Honorowa Harcerstwa Przemyskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medal Pamiątkowy PKP, Medalem za Zasługi dla Związków Zawodowych, Złotą Odznaką ZZK, Srebrną Honorową Odznaką CZSBM oraz złotą Honorową Odznaką CZSBM, Odznaką Honorową Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Medalem „Pro Memoria”.