Cztery uchwały nieformalnej koalicji większościowej w radzie miejskiej

14 czerwca 2020

Sprawa odsunięcia od władzy w Radzie Miejskiej w Przemyślu radnych Koalicji Obywatelskiej i klubu radnych Wspólnie dla Przemyśla, oraz powstanie nowej nieformalnej koalicji większościowej klubów PiS, Regia Civitas i SLD, odbiło się szerokim echem w mieście i daleko poza miastem.

Tymczasem uszły bliższej uwadze mediów, przyjęte przez nową większość w RM, dwie uchwały wspierające przedsiębiorców, oraz apel do prezydenta miasta i oświadczenie w sprawie szkoły polskiej w Mościskach. Te informacyjne zaległości odrobili radni klubu „Regia Civitas” na sobotniej (13 czerwca) konferencji prasowej.

Pierwsza uchwała, której zresztą nie poparli radni opozycyjnych klubów Koalicji Obywatelskiej i Wspólnie dla Przemyśla, zobowiązała zarząd miasta do wprowadzenia ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców:

Ulgi te dotyczyły 3-miesięcznych ulg od podatku dla przedsiębiorców, którym przychody spadły o co najmniej 50% w danym miesiącu w stosunku do analogicznego miesiąca roku 2019

-Robert Bal, przewodniczący Klubu Radnych Regia Civitas.

Odpowiadając na szczegółowe pytania Portalu Przemyskiego, Robert Bal wyjaśnił, że całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości na 3-miesięczny okres dotyczyć będzie budynków lub ich części (związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) o wartości do 150 tys. zł, stanowiącej podstawę opodatkowania. Zwolnione całkowicie na 3-miesiące z podatku od nieruchomości będą także salony kosmetyczne i fryzjerskie, oraz obiekty sportu, rekreacji i rozrywki , o ile były zamknięte dla działalności biznesowej.

Dodajmy, że uchwała ta została wprawdzie przegłosowana przez całą radę miejską na sesji kwietniowej, jednak poprawki wprowadzone przez ówczesną koalicję większościową (dotyczące ograniczenia zmniejszenia dochodów miasta z powodu tej ulgi do 1 miliona złotych, oraz uzależnienia tej pomocy od złożonego wniosku przedsiębiorcy ) spowodowały uchylenie całej uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W trakcie niedawnej sesji nadzwyczajnej radni PiS, Regia Civitas i SLD odrzucili owe poprawki (problematyczne z punktu widzenia równego traktowania wszystkich poszkodowanych przez epidemię przedsiębiorców) i przegłosowali uchwałę samodzielnie.

Kolejna uchwała pomocowa obniża na okres od 1 czerwca do 30 września br. stawki za zajęcie pasa drogowego przez przedsiębiorców.

Druga uchwała dotyczyła przejściowej zmiany stawek z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod ogródki piwne, jak również dla osób wykorzystujących pas drogowy do prowadzenia handlu. Również i w tym przypadku uchwała została przyjęta jedynie głosami radnych Regia Civitas, PiS oraz SLD. Pozostali radni, jak również pan prezydent, byli przeciw udzielani pomocy – powiedział Bartłomiej Barczak, radny Klubu Regia Civitas.

Trzecia uchwała była apelem skierowanym do prezydenta miasta na prośbę licznych przedsiębiorców.

Trzecia decyzja, to tak naprawdę apel do pana prezydenta, aby rozważył swoją politykę wobec najemców lokali imiennych w zakresie obniżenia stawek czynszu za okres, w którym w swojej działalności było niemożliwe prowadzenie działalności lub znaczące jej ograniczenie. Rada w tym zakresie nie ma kompetencji decyzyjnych – wyjaśniła Małgorzata Gazdowicz, radna klubu Regia Civitas.

W ostatniej uchwale radni Regia Civitas, PiS i SLD odnieśli się do sytuacji szkoły polskiej w Mościskach na Ukrainie. Również i w tym przypadku radni Koalicji Obywatelskiej i Wspólnie dla Przemyśla nie wzięli udziału w głosowaniu.

Bardzo ważną sprawą, która miała miejsce na ostatniej sesji rady miejskiej, była sprawa dotycząca polskiej szkoły w Mościskach, uściślając, ingerencji władz Mościsk w statut tejże szkoły. I tutaj podejmowaliśmy oświadczenie, które właśnie artykułuje nasze zdanie. Wyraziliśmy zaniepokojenie, my jako klub Regia Civitas, wraz z klubem Prawa i Sprawiedliwości i SLD, wyraziliśmy głębokie zaniepokojenie tymi zmianami, które miały tam miejsce, ponieważ Mościska, jak wiemy, jest to ośrodek kultury ale także krzewienia tejże kultury polskiej na ziemiach ukraińskich. Mieszka tam bardzo wielu Polaków. Dlatego też nasze zdanie w tym temacie jest takie, że daliśmy sygnał przewodniczącemu, właściwie zobowiązaliśmy przewodniczącego niniejszym oświadczeniem, aby na poziomie państwowym tę sprawę, kolokwialnie rzecz ujmując, załatwić, skierować nasze oświadczenie m.in. do MSZ-tu, do MEN-u, ale także do ambasadora Ukrainy w Warszawie

poinformował Dariusz Lasek, radny Klubu Regia Civitas.

Oświadczeniem- którego treść zamieszczamy poniżej- obecna nieformalna koalicja większościowa odrzuca zarzuty z majowej sesji, oskarżające radnych PiS, Regia Civitas i SLD o blokowanie uchwały broniącej polskiej szkoły w Mościskach przed ukrainizacją. Radni tych klubów, sprzeciwiając się włączeniu owej uchwały do porządku dziennego tamtej sesji, jedynie odłożyli ten temat do rozpatrzenia na kolejnej sesji.

 

§ 1

Rada Miejska w Przemyślu uważa, że prawa polskiej mniejszości na Ukrainie w tym uczniów i szkół powinny być uznawane i respektowane.
Należy zaznaczyć, że Mościska zamieszkałe w znacznej mierze przez mniejszość polską są ważnym ośrodkiem kultury i tożsamości polskiej na Ukrainie. Miasto to jest również partnerskim miastem Przemyśla.
W związku z powziętymi informacjami o zmianach statutu Szkoły Nr 3w Mościskach z polskim językiem nauczania, a tym samym ograniczeniem nauczania w języku polskim, wyrażamy swoje zaniepokojenie, jednocześnie licząc na zachowanie należnych praw polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie.

§ 2
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Przemyśla do przekazania treści niniejszego oświadczenia Ministrowi Spraw Zagranicznych, Ministrowi Edukacji Narodowej, Pełnomocnikowi Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą i Ambasadzie Ukrainy w Warszawie.

§ 3
Oświadczenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

(tekst i zdjęcie – jb)