Budżet powiatu przemyskiego na rok 2020. Jakie inwestycje?

15 stycznia 2020

Wydatki powiatu przemyskiego przekraczają w tym roku jego dochody, wyniosą bowiem 55 017 758 zł wobec dochodów na poziomie 53 455 433 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020, półtoramilionowy deficyt powiatu pokryty będzie z nadwyżki z lat ubiegłych.

Zdecydowana większość wydatków budżetowych to inwestycje, które będą realizowane na terenie poszczególnych gmin. Należą do nich m.in. przebudowa dróg powiatowych Zadąbrowie – Sośnica ( wkład własny powiatu to 1 500 000 zł) i Olszany – Zalesie – Prałkowce (wartość zadania – 3 189 371 zł). Znaczne kwoty wydatkowane będą na przebudowę, modernizację i remonty mostów. Dotyczy to mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1820R w Walawie (wartość zadania – 1 378 910 zł) i mostu w Sufczynie modernizowanego kosztem 2 000 000 zł oraz mostów: w ciągu drogi powiatowej Stubno – Kalników, a także w ciągu drogi powiatowej Hermanowice – Stanisławczyk oraz w Birczy ( na remont każdego z nich zostanie wydatkowane po 300 000 zł). Remont dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej Bircza – Huwniki – Granica Państwa pochłonie 100 000 zł.

Kolejne znaczące inwestycje to dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – na co przeznaczone zostanie 544 893 zł oraz modernizacja nawierzchni wokół budynku DPS w Huwnikach, kosztem 286 409 zł.
Wśród pozostałych wydatków znajdą się m.in. dotacje na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia działające na terenie powiatu przemyskiego, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 60 000 zł. Ważną pozycją w budżecie są również wydatki na oświatę i wychowanie – 4 452 354 zł, ochronę zdrowia – 477 487 zł, pomoc społeczną – 6 099 221 zł i na kulturę – 182 452 zł.

Powiat Przemyski realizował będzie poprzez swoje jednostki szereg programów edukacyjnych, zdrowotnych, opiekuńczych, sportowych, wychowawczych i in. ( m.in. projekt „Za życiem” – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego, kosztem 31 200 zł) , a na nieodpłatną pomoc prawną przeznaczonych zostanie 198 000 zł.

Informacje, zdjęcie: powiat.przemysl.pl