Bezrobocie w Przemyślu spadło. W mieście jest więcej pracy czy emigracji?

24 kwietnia 2017

Na dzień 31 marca 2017 roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu zarejestrowanych było 8.583 bezrobotnych, to o 236 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba ta była mniejsza o 683 osoby, czyli o 7,4%.

Na koniec marca ilość bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu wynosiła 3.989 osób (46,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych) i w porównaniu do poprzedniego miesiąca była mniejsza o 3 osoby, a ilość bezrobotnych zamieszkałych w powiecie ziemskim była mniejsza o 233 osoby i na koniec marca 2017 roku wynosiła 4.594 osoby (tj. 53,5% ogółu bezrobotnych).

Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie przemyskim ziemskim stanowili bezrobotni z gminy Żurawica (17,5%), gminy Przemyśl (12,8%), gminy Dubiecko (12,1%), gminy Bircza (10,8%), natomiast najmniejszy udział, bo 5,7 % stanowili bezrobotni z gminy Stubno.

W marcu br. w urzędzie pracy zarejestrowano 728 bezrobotnych, a wykreślono z ewidencji 964 osoby.

Głównymi przyczynami, które decydowały o wyłączeniu z ewidencji bezrobotnych były:
– podjęcie pracy niesubsydiowanej – 312 osób
– podjęcie pracy subsydiowanej – 185 osób
– rozpoczęcia szkolenia – 9 osób
– rozpoczęcia stażu – 71 osób
– rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 32 osoby
– odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy – 12 osób
– niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 242 osoby
– dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 59 osób
– osiągnięcia wieku emerytalnego – 4 osoby
– nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 3 osoby
– nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego – 1 osoba
– oraz innych przyczyn – 34 osoby

Na dzień 31 marca 2017 roku, 50,3 % ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród nich 32,3% stanowiły te, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, 10,8 % stanowiły osoby posiadające prawo do zasiłku, osoby bez kwalifikacji zawodowych, to 29,9 % zarejestrowanych, bez doświadczenia zawodowego 27,8%. Osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowiły 4,0% spośród zarejestrowanych bezrobotnych. Cudzoziemcy stanowili 0,4% w ogólnej liczbie bezrobotnych.

Według stanu na 31 marca 2017 roku, w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu znajdowało się 213 osób poszukujących pracy, jednocześnie nie posiadających statusu osoby bezrobotnej.

W marcu Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu dysponował 428 ofertami, to o 109 więcej niż w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym. W ogólnej liczbie ofert 49,5% stanowiły ofert subsydiowane ze środków Funduszy Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród wolnych miejsc zatrudnienia zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w marcu b.r. 13,1% stanowiły miejsca pracy zgłoszone z sektora publicznego.