Zrównoważony transport miejski. Co to takiego?

25 listopada 2016

Polacy mają coraz większą świadomość ekologiczną. Segregujemy odpady, oszczędzamy wodę i prąd. Nie zawsze jednak dokonujemy dobrych dla środowiska wyborów komunikacyjnych. Środki z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) mają to zmienić i przyczynić się do ograniczenia ruchu samochodowego w miastach, udrożnienia ruchu i rozwój komunikacji publicznej (tramwajowej, kolejowej i autobusowej).

Komisja Europejska kładzie nacisk na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W latach 2014-2020 przeznacza na ten cel różne dotacje. Z dbaniem o ekologię wiąże się także idea wprowadzania tak zwanego zrównoważonego transportu, który jest rozwijany dzięki dofinansowaniom w ramach działania 2.1 Zrównoważony transport miejski. Polska dostanie 72,9 mld euro na realizację polityki spójności. Priorytetem jest rozwój komunikacji szynowej, a także tzw. transport niskoemisyjny czyli trolejbusy i autobusy elektryczne.

Kompleksowe rozwiązania

Przebudowa i tworzenie nowych sieci szynowych i centrów przesiadkowych oraz modernizacja dróg pod kątem udogodnień dla pasażerów ma przekonać mieszkańców miast do pozostawienia samochodów w garażach. Dzięki temu centra miast mają stać się przyjaźniejsze pieszym i rowerzystom. Rozwiązania upłynniające ruch, aby były efektywne, muszą być elementem większej koncepcji. Poszerzenie kilku miejskich arterii nie pomoże w zmianie natężenia ruchu. W wyprowadzeniu ruchu samochodowego z miast służ m.in. wprowadzenie stref zakazu ruchu oraz płatnego parkowania. Samymi zakazami nie uda się jednak zachęcić ludzi do korzystania z transportu publicznego. Trzeba sprawić, by stał się on nowoczesny i wygodny oraz stanowił alternatywę dla dojazdu własnym samochodem. Może się do tego przyczynić rozwój komplementarnej infrastruktury, czyli:

  • rozwój inteligentnych systemów transportowych, obejmujących system kamer, sterowanie ruchem, elektroniczną sprzedaż biletów, stworzenie elektronicznych kart miejskich i tablic informacyjnych,
  • integracja różnych środków transportu – budowa centrów przesiadkowych, zintegrowanych dworców – łączących komunikację miejską, podmiejską, dalekobieżną, zarówno autobusową, jak i szynową,
  • modernizacja taboru, np. zakup autobusów z napędem hybrydowym czy dostosowanie pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • przebudowa istniejących sieci dróg – wytycznie buspasów, przebudowę skrzyżowań itd.,
  • rozwój linii kolejowych.

Kompleksowe korzyści

Te działania przynoszą korzyści nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne i społeczne. Rewitalizacja centrów miast przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom. Zwiększy się także punktualność środków transportu i bezpieczeństwo ruchu. Poprawi się również dostęp do rynku pracy, ośrodków naukowych i usługowych. Rozwój kolei poprawi integrację stolic województw z podmiejskimi gminami. Dzięki temu osoby mieszkające na ternach podmiejskich będą mogły szybciej dotrzeć do miejsca pracy w mieście. Po wybudowaniu zintegrowanych centrów komunikacyjnych przesiadki z jednego środka transportu na inny nie będą już problemem.

Ewa Guzek

popw