70 lat szkoły medycznej w Przemyślu. Rozmowa z dyrektor placówki Danutą Suchorzepką

10 listopada 2015

Szkoła medyczna w Przemyślu w tym roku obchodzi swój jubileusz 70 -lecia. O tym jak zmieniała się na przestrzeni lat i co obecnie ma do zaoferowania opowiedziała nam jej dyrektor pani Danuta Suchorzepka.

Pani dyrektor, w tym roku szkoła medyczna w Przemyślu kończy 70 lat. To kawał historii. Czy byłaby Pani w stanie przybliżyć na kilka najważniejszych momentów w historii szkoły?

W historii Szkoły Medycznej jest wiele dat i momentów, które miały na nią wpływ, ale wśród nich najważniejszy jest dzień, w którym ta szkoła powstała, czyli 3 stycznia 1945 roku. Tego dnia zaczęła działać Państwowa Szkoła Higienistek i Położnych w Przemyślu, a jej dyrektorem został dr Stefan Kaczor. W dniu 15 września 1946 r. powstała Wojewódzka Szkoła Pielęgniarska, w której dyrektorem do roku 1949 była siostra zakonna Świętosława Chowaniec. W pierwszych latach funkcjonowania szkoły nauczały w niej siostry zakonne, które mimo braku wykształcenia pedagogicznego były wspaniałymi nauczycielkami.

Kolejny istotny moment, to rok szkolny 1959/1960 kiedy to utworzono Liceum Pielęgniarstwa, do którego przyjmowano dziewczęta po ukończeniu szkoły podstawowej. W 1971 r. powstaje Zespół Szkół Medycznych im. 25 -lecia PRL, w skład którego weszły dotychczasowe szkoły.

W 1991 roku szkole nadano imię Jadwigi Iżyckiej, inicjatorki kształcenia akademickiego pielęgniarek, współzałożycielki PTP.

Z ważnych wydarzeń, które zapisują się w kartach historii szkoły i na pewno wzmacniają jej pozycję wśród innych, to na pewno rozszerzenie kształcenia o takie zawody jak : ratownik medyczny, technik fizjoterapii, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa oraz włączenie do szkoły Medycznego Studium Zawodowego z kierunkami kształcenia technik analityki medycznej i technik farmaceutyczny.

med1

Co wyróżnia tę placówkę? Jaka jest przyczyna, że przemyski medyk to szkoła wykątkowa na tle innych ?

Jest to najstarsza ze szkół medycznych na Podkarpaciu. Do tej pory kształciliśmy łącznie w 16 zawodach, które przygotowują naszych absolwentów do pracy z drugim człowiekiem. Dlatego też muszą być oni wszechstronnie przygotowani. Nauka rozpoczyna się od dokładnego poznania ciała i duszy człowieka. Następnie przekazywana jest wiedza o chorobach, a kolejny krok to przygotowanie do rozpoznawania chorób, leczenia i pielęgnacji pacjentów. Niezależnie jednak od przedmiotu nauczania oraz etapu edukacji zawsze największą wagę przykładaliśmy do kształtowania u nich postawy odpowiedzialności za swoje działania. Odpowiedzialność za zdrowie i życie drugiego człowieka, to podstawa w zawodach medycznych.

Dysponujemy doskonałą bazę dydaktyczną z wieloma pracowniami wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt dla każdego zawodu, w którym kształcimy. A uczniowie nasi odbywają praktyki i staże w placówkach na terenie całego miasta .

Od roku 2006 nasza koła posiada status ośrodka egzaminacyjnego.

Czy posiada Pani wiedzę na temat absolwentów szkoły?

Nie posiadam udokumentowanych statystyk badających losy absolwentów, ale z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że większość średniego personelu medycznego w szpitalach, przychodniach, aptekach, zakładach rehabilitacji, zakładach opiekuńczych i leczniczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w Przemyślu oraz w powiecie i nie tylko w przemyskim to nasi wychowankowie.

Wszyscy ratownicy medyczni, którzy docierają karetką pogotowia do wypadku lub na wezwanie chorego w naszym mieście i powiatach ościennych to też nasi absolwenci. Niektórzy z nich kończąc u nas naukę kontynuują ją później na studiach wyższych. Spora część jednak pracuje w zawodzie poza granicami kraju co potwierdza liczba nostryfikowanych dyplomów w szkole oraz informacje z wielu innych źródeł. Wielu z nich przekazuje teraz wiedzę następnym pokoleniom ucząc w szkołach medycznych lub też uczelniach. Obecnie wśród nauczycieli naszego grona aż 48 % to absolwenci tej jubilatki.

med2

Z czego są Państwo najbardziej dumni ?

Największą naszą dumą, to długoletnia tradycja kształcenia oraz liczba absolwentów – 9995. Jesteśmy również dumni z jakości swojej pracy co potwierdzają liczne informacje o profesjonalnym przygotowaniu zawodowym naszych wychowanków. Zadowalające jest dla nas także, że pomimo wielu trudności, reform czy też konkurencyjności nadal kształcimy, a do tego możemy się pochwalić wysoką zdawalnością egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Jako dyrektor dumna jestem z pracy zespołu, na który zawsze mogę liczyć, a wyzwania, które przed nami stają wspólnie realizujemy osiągając zamierzone cele.

med3

Samo osiągnięcie wieku 70 lat to już spore dokonanie. Jednak prosiłabym o przedstawienie kilku innych ważnych osiągnięć szkoły.

Było ich wiele, w tym te związane z udziałem szkoły w olimpiadach pielęgniarskich, w których to nasi uczniowie zostawali laureatami. W 1987 r. szkoła otrzymała puchar za wieloletnie uczestnictwo w olimpiadach. Podium zdobywane było również na konkursach szkolnych województwa podkarpackiego w zakresie promocji zdrowia. Mamy wspaniały dorobek w zakresie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Szerzyliśmy oświatę zdrowotną od początku istnienia szkoły a od lat 70-ych ubiegłego stulecia włączaliśmy w profilaktykę chorób nowotworowych, na szeroką skalę realizowaliśmy program samokontroli piersi. Jednak najwięcej osób nauczyliśmy jak udzielać pierwszej pomocy. Osiągaliśmy również sukcesy w dziedzinie kulturalnej zdobywając nagrody i wyróżnienia na festiwalach od 1975 roku aż do 1985.

Szkoła włącza się czynnie do akcji charytatywnych, wolontariatu ( WOŚP, DKMS, Dzień Seniora itp. ). Wspaniałym i zaszczytnym wyróżnieniem dla nas jest otrzymanie Odznaki Honorowej PCK II stopnia, a dla nauczyciela Medalu 55 -lecia Honorowego Krwiodawstwa.

med4

Współczesne oblicze szkoły to…?

W ostatnich latach nasza szkoła przeszła wiele zmian dostosowując się do reformy szkolnictwa zawodowego. Wprowadzone zmiany m.in.: uelastyczniają system kształcenia, umożliwiają podnoszenie czy też zmianę kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.

Obecnie szkoła musi być elastyczna, różnorodna, dostosowywać się do potrzeb środowiska lokalnego. Myślę, że spełniamy te oczekiwania społeczne. Młodzież szkolimy w zawodach : technik farmaceutyczny, technik masażysta, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, technik elektroradiolog. Dla dorosłych mamy kierunki takie jak : opiekun medyczny, opiekun w DPS, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, opiekunka dziecięca. Prowadzimy również kursy w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

Zamierzamy również przygotować ofertę kształcenia dla form pozaszkolnych w zakresie kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności z udzielania pierwszej pomocy, masażu, pielęgnacji i wizażu.

Rozmawiała Anna Fortuna

fot. Archiwum własne szkoły