Od maja łatwiej cudzozeimcom w Polsce

7 maja 2014

Od 1 maja zostały wprowadzone zmiany dla cudzoziemców przebywających na terenie Polski. Wydłużeniu uległo zezwolenie na pobyt stały, pracę czy też naukę. Zmiany mają na celu dostosowanie polskich przepisów prawa do regulacji unijnych oraz mają stanowić systemową zmianę zgodną z polską polityką migracyjną.

Pobyt czasowy cudzoziemców został wydłużony z dotychczasowych 2 lat do 3, a wniosek o takie zezwolenie będzie można złożyć w dowolnym czasie podczas swojego legalnego pobytu. Do tej pory wniosek taki musiał zostać złożony co najmniej 45 dni przed końcem legalności pobytu.

Obcokrajowcy studiujący w naszym kraju otrzymają pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy na okres 15 mc. Studenci kontynuujący naukę na kolejnym roku otrzymają zezwolenie na okres do 3 lat, do tej pory był to rok. Cudzoziemcy będący absolwentami polskich uczelni szukający u nas pracy będą mogli się ubiegać o pobyt czasowy do 1 roku.

Przyznawane będzie też jedno zezwolenie na pobyt i pracę. Nie będzie już konieczne posiadanie prawnie potwierdzonego zajmowania mieszkania.

Cudzoziemiec, który nie otrzyma zezwolenia na pobyt albo je utraci będzie miał 30 dni na opuszczenie kraju,a oczekując na decyzję SG w sprawie opuszczenia terytorium za uiszczeniem np.: zabezpieczenia pieniężnego nie będzie musiał przebywać w ośrodku strzeżonym.

Straż graniczna będzie udzielać ochrony humanitarnej lub zgody na pobyt tolerowany w przypadku osób związanych z więzami rodzinnymi w Polsce lub też sytuacją w kraju pochodzenia.

Ustawa wprowadza również nowe zapisy w kwestii m.in.: prowadzenia działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń dla ofiar handlu ludźmi.